Stortinget - Møte tirsdag den 17. oktober 2017

Dato: 17.10.2017
President: Olemic Thommessen

Formalia

President: Olemic Thommessen

Presidenten: Jeg vil gjerne meddele at dette kommer til å bli et svært kort møte, og at det blir votering nokså umiddelbart. Det er greit om dere holder plassene, da kan vi gjøre dette fortere enn hvis vi skulle vente på noen.

Representantene Nils Aage Jegstad, Åsmund Aukrust, Lise Christoffersen, Mudassar Kapur, Sivert Bjørnstad og Ingjerd Schou, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete:

  • For Akershus fylke: Mani Hussani

  • For Buskerud fylke: Sigrid Simensen Ilsøy

  • For Hordaland fylke: Laila Marie Reiertsen og Sigurd Hille

  • For Rogaland fylke: Julia Wong

  • For Telemark fylke: Emilie Schäffer

Statsråd Jan Tore Sanner overbrakte 1 kgl. proposisjon (se under Referat).

Presidenten: Representanten Tore Hagebakken vil fremsette et representantforslag.

Tore Hagebakken (A) []: Jeg har sammen med representanten Rigmor Aasrud den store glede å fremme et representantforslag om at fylkeskommunene Oppland og Hedmark skal bestå som selvstendige fylkeskommuner og ikke tvinges til å slå seg sammen til én region.

Presidenten: Representanten Karin Andersen vil fremsette et representantforslag.

Karin Andersen (SV) []: Jeg vil på vegne av representantene Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Nicholas Wilkinson og meg sjøl sette fram det prinsipielle forslaget om å gi fylker som ble tvangssammenslått i 2017, rett til å bestå som eget fylke etter søknad.

Presidenten: Representanten Ingrid Heggø vil fremsette et representantforslag.

Ingrid Heggø (A) []: På vegner av meg sjølv har eg gleda av å fremja eit representantforslag om omgjering av vedtaket om samanslåing av fylkeskommunane Hordaland og Sogn og Fjordane.

Presidenten: Representanten Une Bastholm vil fremsette et representantforslag.

Une Bastholm (MDG) []: På vegne av meg selv har jeg gleden av å framsette et representantforslag om en ny jordvernpolitikk som sikrer reelt, nasjonalt vern av matjorda.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.