Stortinget - Møte tirsdag den 17. oktober 2017

Dato: 17.10.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 19 S (2017–2018))

Sak nr. 1 [10:03:52]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd (Innst. 19 S (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.