Stortinget - Møte torsdag den 31. januar 2019

Dato: 31.01.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Det foreligger en rekke permisjonssøknader:

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Nina Sandberg fra og med 31. januar og inntil videre

 • fra representantene Mona Fagerås, Himanshu Gulati, Svein Harberg, Ingrid Heggø, Silje Hjemdal, Kirsti Leirtrø, Per Olaf Lundteigen, Tage Pettersen, Åslaug Sem-Jacobsen og Olemic Thommessen om permisjon i tiden fra og med 3. februar til og med 8. februar, og fra representanten Steinar Reiten om permisjon i tiden fra og med 3. februar til og med 6. februar – alle for å delta på studietur for representanter til Brussel

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  • For Akershus fylke: Mani Hussaini 31. januar og inntil videre og Liv Gustavsen 5.–7. februar

  • For Aust-Agder fylke: Arne Thomassen 5.–7. februar

  • For Buskerud fylke: Sigrid Simensen Ilsøy 5.–7. februar

  • For Hordaland fylke: Laila Reiertsen 5.–7. februar

  • For Møre og Romsdal fylke: Simon Molvær Grimstad 5.–6. februar

  • For Nordland fylke: Marius Meisfjord Jøsevold 5.–8. februar

  • For Oppland fylke: Kari-Anne Jønnes 5.–7. februar

  • For Sogn og Fjordane fylke: Hilmar Høl 5.–7. februar

  • For Telemark fylke: Olav Urbø 5.–7. februar

  • For Sør-Trøndelag: Pål Sture Nilsen 5.–7. februar

  • For Østfold fylke: Monica Carmen Gåsvatn 5.–7. februar

Presidenten: Mani Hussaini er til stede og vil ta sete.

Representanten Karin Andersen vi fremsette to representantforslag.

Karin Andersen (SV) []: På vegne av stortingsrepresentantene Olivia Corso Salles, Kari Elisabeth Kaski, Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås, Sheida Sangtarash og meg sjøl vil jeg sette fram forslag om å sikre hjelp og beskyttelse til barnebruder som varsler om overgrep, slik at de ikke mister oppholdstillatelse og rettigheter.

Så vil jeg sette fram et representantforslag på vegne av stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Solfrid Lerbrekk, Lars Haltbrekken og meg sjøl om engangsutbetaling av bostøtte og opprettelsen av midlertidige ordninger for å nå vanskeligstilte husstander som har problemer med høye energipriser.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling vil presidenten foreslå at Stortinget fraviker bestemmelsen i Stortingets forretningsordens § 59 første ledd og foretar votering etter at sak nr. 1 er ferdigbehandlet, og deretter samlet votering etter sakene nr. 2–8 ved slutten av dagens møte.

Ingen innvendinger er kommet mot presidentens forslag. – Det anses vedtatt.

Videre vil presidenten opplyse om at møtet i dag om nødvendig fortsetter utover kl. 16.