Stortinget - Møte torsdag den 31. januar 2019

Dato: 31.01.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 149 S (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 1 [10:03:30]

Innstilling fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innst. 149 S (2018–2019))

Presidenten: Saken som her ligger til behandling, har ikke ligget ute i den reglementsbestemte tid, dvs. 48 timer. Med hjemmel i forretningsordenens § 46 vil presidenten foreslå at Stortinget likevel behandler denne saken nå.

Ingen innvendinger er kommet mot presidentens forslag. – Det anses vedtatt.

Ingen har bedt om ordet til sak nr. 1.