Stortinget - Møte tirsdag den 9. april 2019

Dato: 09.04.2019
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 51 (2018–2019), jf. Innst. 211 L (2018–2019) og Prop. 43 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 11 [18:51:54]

Stortingets vedtak til lov om endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov) (Lovvedtak 51 (2018–2019), jf. Innst. 211 L (2018–2019) og Prop. 43 L (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.