Stortinget - Møte torsdag den 9. mai 2019

Dato: 09.05.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Det foreligger tre permisjonssøknader:

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Else-May Botten Norderhus fra og med 13. mai og inntil videre

 • fra Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Mona Fagerås i tiden fra og med 14. mai til og med 16. mai

 • fra representanten Lene Westgaard-Halle om foreldrepermisjon i tiden fra og med 14. mai til og med 23. mai

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  • For Møre og Romsdal fylke: Tove-Lise Torve 14. mai og inntil videre

  • For Nordland fylke: Marius Meisfjord Jøsevold 14.–16. mai

  • For Vestfold fylke: Renate Sølversen 14.–23. mai

Presidenten: Representanten Sigbjørn Gjelsvik vil fremsette et representantforslag.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) []: Jeg vil på vegne av representantene Geir Pollestad, Per Olaf Lundteigen og meg selv fremme et representantforslag om å styrke kontantenes stilling.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag fortsetter utover kl. 16.