Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte onsdag den 12. juni 2019 *

Dato: 12.06.2019
President: Nils T. Bjørke
Dokumenter: (Innst. 340 S (2018–2019), jf. Meld. St. 3 (2018–2019))

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 10 [14:22:52]

Innstilling fra finanskomiteen om Statsrekneskapen 2018 (Innst. 340 S (2018–2019), jf. Meld. St. 3 (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 11 og 12 behandles under ett.

– Det anses vedtatt.