Stortinget - Møte onsdag den 12. juni 2019 *

Dato: 12.06.2019
President: Nils T. Bjørke
Dokumenter: (Innst. 339 S (2018–2019), jf. Meld. St. 14 (2018–2019))

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 11 [14:23:20]

Innstilling fra finanskomiteen om Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland (Innst. 339 S (2018–2019), jf. Meld. St. 14 (2018–2019))