Stortinget - Møte torsdag den 13. desember 2018

Dato: 13.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Åge Hovengen

Presidenten: Ærede medrepresentanter.

Den 19. oktober 2018 døde tidligere stortingsrepresentant Åge Hovengen fra Brandbu og Vestre Slidre i Oppland, 90 år gammel.

Han representerte Arbeiderpartiet og Oppland i fire perioder – først i tre år fra 1973 som fast møtende vara, så som fast representant fra 1977 til 1989.

I løpet av denne tiden var han bl.a. medlem av landbrukskomiteen, sosialkomiteen og justiskomiteen.

Komitévervene gjenspeilet hans engasjement og hjertesaker: småbrukernes kår og situasjonen for dem som satt nederst ved bordet i vårt samfunn.

Åge Hovengen vokste opp på Brandbu, utdannet seg til bilmekaniker og verksmester. Han var maskinist i utenriksfart, jobbet på anlegg i Canada og drev eget bilverksted på Toten, før han i 1955 flyttet til Lomen i Vestre Slidre og ble småbruker. Han fant utløp for sitt samfunnsengasjement i Arbeiderpartiet, og gikk inn i lokalpolitikken.

Fra han var 30 år gammel og fikk sitt første offentlige verv som medlem av den lokale viltnemnda i 1957, til han gikk ut av kontrollkomiteen i Vestre Slidre i 1998, er det en periode på 41 år. Men han ga seg ikke med dette.

Engasjementet og omtanken for småkårsfolk var livslangt. Han lente seg aldri tilbake.

De mange æresbevisningene som ble Åge Hovengen til del, vitner om hvem han var: Frelsesarmeens ærespris Fyrtårnet, Kongens fortjenstmedalje i gull og årets solidaritetspris fra Landsforeningen Rettferd for Taperne.

Da han i 2002 ble tildelt Fritt Ords honnørpris, var det for «sitt dype og mangeårige engasjement for småkårsfolk og mennesker på kant med samfunnet».

Da Stortinget på slutten av 1980-tallet bevilget seg det Åge Hovengen mente var en raus lønnsøkning for sine, sammenlignet med det som på denne tiden ble småbrukere og vanlige folk til del, protesterte han.

Mellomlegget mellom det han mente han trengte, og det han fikk utbetalt som stortingsrepresentant, ble starten på et fond til støtte for småbrukere som kommer i rettstvister. «Fondet hass Åge», som det kalles i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, eksisterer fortsatt. Det har vært til hjelp for en rekke småbrukere og bidratt til at tre jordsaker er blitt ført for Høyesterett.

Det er en av våre folkekjære politikere som nå har gått bort.

Hans store hjerte og glødende engasjement for dem som trenger politikk aller mest, skal likevel leve videre som inspirasjon for oss andre.

Vi lyser fred over Åge Hovengens minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Representanten Liv Signe Navarsete, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Den innkalte vararepresentant for Sør-Trøndelag, Kristian Torve, tar nå sete.

Fra Høyres stortingsgruppe foreligger meddelelse om at de innvilgede permisjoner for representantene Stefan Heggelund, Liv Kari Eskeland og Renate Sølversen i tiden 10.–14. desember endres til å gjelde i tiden 10.–13. desember.

– Denne meddelelse tas til etterretning.

Det foreligger tre permisjonssøknader:

 • fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Hanne Dyveke Søttar fra og med 13. desember og inntil videre

 • fra representanten Bjørnar Moxnes om omsorgspermisjon torsdag 13. desember

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Jette F. Christensen i dagene 14. og 15. desember

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  • For Hordaland fylke: Linda Monsen Merkesdal

  • For Nordland fylke: Grethe Andersen

  • For Oslo: Seher Aydar

Presidenten: Seher Aydar er til stede og vil ta sete.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag går ut over kl. 16.