Stortinget - Møte torsdag den 13. desember 2018

Dato: 13.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 7 S (2018–2019), jf. Prop. 1 S (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 2 [11:13:09]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) - unntatt Del III Spesielle tema, Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten) og kapitler under Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8) (Innst. 7 S (2018–2019), jf. Prop. 1 S (2018–2019))