Stortinget - Møte torsdag den 13. desember 2018

Dato: 13.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Voteringer

Votering

Etter at det var ringt til votering, sa

presidenten: Då er Stortinget klar til å gå til votering.

Sak nr. 1 er ferdigbehandla.

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten er det sett fram i alt 16 forslag. Det er

 • forslag nr. 1, frå Audun Lysbakken på vegner av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslaga nr. 2–5, frå Anniken Huitfeldt på vegner av Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslaga nr. 6 og 7, frå Anniken Huitfeldt på vegner av Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslaga nr. 8 og 9, frå Liv Signe Navarsete på vegner av Senterpartiet

 • forslaga nr. 10–12 og 14, frå Audun Lysbakken på vegner av Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 13, frå Christian Tybring-Gjedde på vegner av Framstegspartiet

 • forslag nr. 15, frå Seher Aydar på vegner av Raudt

 • forslag nr. 16, frå Anniken Huitfeldt på vegner av Arbeidarpartiet

Kari Henriksen har bedt om ordet til ei røysteforklaring.

Kari Henriksen (A) []: Det er behov for å gi en stemmeforklaring siden Arbeiderpartiet stemmer imot forslag nr. 13.

Som det ble klargjort i redegjørelsen fra utenriksministeren og i den påfølgende debatten i sak nr. 1 i dag, er ikke dette et spørsmål som hører hjemme i Stortinget. Det er regjeringas ansvar – og regjeringas ansvar alene – å inngå og følge opp slike ikke-bindende erklæringer. Det foreligger ingen sak i Stortinget, og utenriksministeren var tydelig på at hun ikke søkte verken velsignelse eller råd fra Stortinget, og at også regjeringa mener at dette er regjeringas ansvar. Det foreligger ikke noe beslutningsgrunnlag fra regjeringa, så vi kan ikke ta stilling til erklæringens innhold. Vi kan verken støtte eller gå imot at regjeringa tilslutter seg FNs migrasjonsplattform, eller gå imot regjeringa.

Arbeiderpartiet vil på denne bakgrunn stemme imot forslag nr. 13.

Presidenten: Liv Signe Navarsete har bedt om ordet til ei røysteforklaring.

Liv Signe Navarsete (Sp) []: Som eg sa på slutten av debatten for budsjettområdet vårt i dag, kjem heller ikkje Senterpartiet til å røyste for forslaget frå Framstegspartiet. Årsaka er mykje det same som føregåande talar ga uttrykk for. Dette er ei sak som ligg til regjeringa, innanfor deira område, å ta stilling til. Me har ikkje fått noko saksførelegg, og det er slik sett ikkje noko grunnlag for oss til å stemme verken for eller imot ei sak som ikkje er lagd fram for Stortinget. Så me kjem heller ikkje til å støtte det forslaget frå Framstegspartiet i dag.

Presidenten: Fleire har ikkje bedt om ordet til røysteforklaring.

Det vert votert over forslag nr. 15, frå Raudt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen innlede forhandlinger med leverandør av kampflyet F-35 for å stanse innkjøp av kampfly som ennå ikke er levert til Forsvaret eller planlagt levert i 2019, og i stedet prioritere Forsvarets defensive kapasiteter.»

Votering:

Forslaget frå Raudt vart med 101 røyster mot 1 røyst ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 20.22.03)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 10, frå Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen avslutte stasjoneringen av amerikanske soldater på Værnes og Setermoen.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Sosialistisk Venstreparti vart med 93 mot 9 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 20.22.23)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 12 , frå Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen avlyse den planlagte bestillingen i 2019 av seks nye kampfly.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Sosialistisk Venstreparti vart med 93 mot 9 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 20.22.41)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 13, frå Framstegspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen avvise norsk tilslutning til FNs migrasjonsplattform (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration).»

Votering:

Forslaget frå Framstegspartiet vart med 86 mot 16 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 20.22.58)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 8, frå Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringa framskunde kjøp av stridsvogner til 2020 gjennom innkjøp av prototype i samsvar med anbefalinga frå Hærens Våpenskule.»

Votering:

Forslaget frå Senterpartiet vart med 91 mot 11 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 20.23.17)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 9, frå Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringa om at nye EDI-tiltak ikkje blir vurderte før Stortinget har behandla rapport om alliert mottak.»

Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Senterpartiet vart med 90 mot 12 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 20.23.36)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 11, frå Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette en post for opplysningsarbeid for fred på kap. 118 post 72, og fremme forslag til bevilgning på minst 6 mill. kroner i RNB.»

Senterpartiet, Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Sosialistisk Venstreparti vart med 82 mot 20 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 20.23.56)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 14, frå Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for å opprette fond på nasjonalt nivå i land i konflikt og postkonflikt for å sikre oppreisning og rehabilitering til ofre for konfliktrelatert seksuell vold. Dette kan skje i samarbeid med FNs generalsekretærs spesialrepresentant for seksuell vold i konflikt, overlevernettverk og sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider med tematikken nasjonalt og lokalt i land hvor seksuell vold brukes, eller har vært brukt som våpen i krig. Dette er viktig for å støtte overlevende og bidra til forebygging.»

Senterpartiet, Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Senterpartiet vart med 82 mot 20 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 20.24.16)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 1, frå Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre samstemthet mellom satsingen på næringsfremme og menneskerettigheter gjennom å prioritere arbeid med menneskerettigheter i næringslivsbistanden.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 82 mot 20 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 20.24.34)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 16, frå Arbeidarpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen innenfor de vedtatte budsjettrammer disponere Luftforsvarets personell- og materiellressurser for å opprettholde dagens dedikerte helikopterstøtte til Hæren og videreføre det nåværende beredskapsnivået på Bardufoss med ni Bell-helikoptre. 339 skvadron videreføres på Bardufoss med helikopterstøtte til Hæren som hovedoppgave. Styrket helikopterkapasitet på Rygge realiseres ved økt antall flytimer, økt antall operative besetninger og økt plankapasitet.»

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Arbeidarpartiet vart med 54 mot 48 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 20.24.53)

Presidenten: Det vert votert over forslaga nr. 6 og 7, frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen følge opp Stortingets vedtak i landmaktproposisjonen – utarbeidet med medvirkning og tilslutning fra regjeringspartiene gjennom Innst. 50 S (2017–2018), jf. Prop. 2 S (2017–2018) – om å sikre en reell dedikert helikopterstøtte for Hæren på Bardufoss, å beholde en høy oppsettingsgrad i Hærens 2. bataljon på Skjold og å gi Hæren en moderne stridsvognkapasitet tilgjengelig fra 2019.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for å innføre en modernisert form for krigsskadepensjon i forbindelse med den varslede evalueringen av de eksisterende kompensasjons- og erstatningsordningene for veteraner.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 64 mot 38 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 20.25.13)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 3, frå Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen om at det videre arbeidet for å forbedre og effektivisere vedlikeholdsvirksomheten i Forsvaret ikke skal skje basert på privatisering, men ivareta Forsvarets behov for fleksibilitet, kompetanse og sikkerhet, spesielt i krise og krig.»

Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 53 mot 48 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 20.25.32)

Presidenten: Det vert votert over forslaga nr. 2, 4 og 5, frå Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen respektere den norske arbeidslivsmodellen også for Forsvarets ansatte, stanse den planlagte husleieøkningen for forsvarsansatte og ikke gjennomføre endringer uten at det er oppnådd enighet med de forsvarsansattes organisasjoner.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en sammenstilling av erfaringene med anskaffelsesprosessen for NH90-helikoptre og allerede iverksatte og planlagte tiltak for framtidige anskaffelser i forsvarssektoren, basert på erfaringene med NH90-anskaffelsen.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringa sikre helikopterkapasitet lik dagens nivå for Hæren, samstundes som kapasiteten i sør blir ivaretatt som planlagt.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 53 mot 49 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 20.25.53)

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:
A.
Rammeområde 4
(Utenriks)
I

På statsbudsjettet for 2019 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter

2 264 824 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 239 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

21 609 000

70

Erstatning av skader på utenlandske ambassader

1 085 000

71

Hjelp til norske borgere i utlandet

184 000

103

Regjeringens representasjon

1

Driftsutgifter

49 043 000

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

1

Driftsutgifter

9 991 000

115

Norgesfremme

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 og 71

12 912 000

70

Kultur- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 21

38 050 000

71

Næringsfremme, kan overføres, kan nyttes under post 21

7 859 000

116

Internasjonale organisasjoner

70

Pliktige bidrag

1 605 201 000

117

EØS-finansieringsordningene

77

EØS-finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres

1 559 000 000

78

Den norske finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres

1 218 000 000

118

Utenrikspolitiske satsinger

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, 71, 72 og 73

85 532 000

70

Nordområdetiltak, samarbeid med Russland og atomsikkerhet, kan overføres, kan nyttes under post 21

325 818 000

71

Globale sikkerhetsspørsmål, kan overføres, kan nyttes under post 21

13 039 000

72

Nedrustning, ikke-spredning og kjernefysisk sikkerhet mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

38 621 000

73

Klima, miljøtiltak og hav mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

32 597 000

74

Forskning, dialog og menneskerettigheter mv.

45 583 000

140

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter

1 573 979 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

151 942 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

31 554 000

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

1

Driftsutgifter

279 377 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

22 662 000

144

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

1

Driftsutgifter

53 449 000

70

Utvekslingsordninger, kan overføres

142 000 000

150

Humanitær bistand

70

Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres

4 716 700 000

71

Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres

300 000 000

72

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)

380 000 000

151

Fred, sikkerhet og globalt samarbeid

70

Fred og forsoning, kan overføres

435 900 000

71

Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning, kan overføres

282 700 000

72

Sårbare stater og regioner, kan overføres

705 890 000

73

FN og globale utfordringer, kan overføres

292 300 000

74

Pliktige bidrag til FN-organisasjoner mv., kan overføres

276 000 000

152

Menneskerettigheter

70

Menneskerettigheter, kan overføres

535 157 000

71

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR), kan overføres

165 000 000

159

Regionbevilgninger

70

Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres

447 807 000

71

Europa og Sentral-Asia, kan overføres

675 674 000

72

Afghanistan, kan overføres

574 500 000

75

Afrika, kan overføres

1 015 584 000

76

Asia, kan overføres

80 328 000

77

Latin-Amerika, kan overføres

130 350 000

160

Helse

70

Helse, kan overføres

3 570 186 000

71

Verdens helseorganisasjon (WHO), kan overføres

225 500 000

72

FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres

130 000 000

161

Utdanning, forskning og faglig samarbeid

70

Utdanning, kan overføres

2 764 456 000

71

Forskning, kan overføres

182 109 000

72

Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, kan overføres

861 714 000

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

70

Næringsutvikling og handel, kan overføres

621 700 000

71

Matsikkerhet og landbruk, kan overføres

1 091 966 000

72

Fornybar energi, kan overføres

1 142 000 000

73

Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC), kan overføres

75 000 000

75

NORFUND – tapsavsetning

468 750 000

163

Klima, miljø og hav

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

37 900 000

70

Miljø og klima, kan overføres

973 642 000

71

Hav og marin forsøpling, kan overføres

467 967 000

164

Likestilling

70

Likestilling, kan overføres

372 219 000

71

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), kan overføres

100 000 000

72

FNs befolkningsfond (UNFPA)

530 000 000

170

Sivilt samfunn

70

Sivilt samfunn, kan overføres

2 128 471 000

171

FNs utviklingsarbeid

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

615 000 000

71

FNs barnefond (UNICEF)

510 000 000

72

Andre tilskudd (FN), kan overføres

196 700 000

172

Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette

70

Verdensbanken, kan overføres

916 000 000

71

Regionale banker og fond, kan overføres

687 000 000

72

Strategisk samarbeid, kan overføres

180 000 000

73

Gjeldslette, kan overføres

326 500 000

179

Flyktningtiltak i Norge

21

Spesielle driftsutgifter

550 062 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd

360 484 000

1361

Samfunnet Jan Mayen

1

Driftsutgifter

54 600 000

30

Nytt hovedbygg på Jan Mayen

5 100 000

Totale utgifter

40 756 066 000

Inntekter

3100

Utenriksdepartementet

1

Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene

17 231 000

2

Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene

194 940 000

5

Refusjon spesialutsendinger mv.

45 769 000

4361

Samfunnet Jan Mayen

7

Refusjoner og andre inntekter

6 100 000

Totale inntekter

264 040 000

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart vedteken med 53 mot 49 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 20.26.15)

Vidare var tilrådd:

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2019 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 100 post 1

kap. 3100 postene 2 og 5

kap. 140 post 1

kap. 3140 post 5

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III
Valutatap (disagio)/Valutagevinst (agio)

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2019 gis fullmakt til å utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning valutatap (disagio)/valutagevinst (agio) som følge av justering av midlene ved utenriksstasjonene under kap. 100/3100 Utenriksdepartementet og kap. 140/3140 Utenriksdepartementet, postene 89 Valutatap (disagio)/Valutagevinst (agio).

IV
Bruk av opptjente rentemidler

Stortinget samtykker i at opptjente renter på tilskudd som er utbetalt fra Norge til tematisk støtte, multi-bi-prosjekter, samarbeidsprosjekter, stat-til-stat-bistand, støtte til internasjonale og lokale ikke-statlige aktører, kan benyttes til tiltak som avtales mellom Utenriksdepartementet og den enkelte mottaker.

V
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om:

 • 1. støtte ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  117

  EØS-finansieringsordningene

  77

  EØS-finansieringsordningen 2014–2021

  10 637 mill. kroner

  78

  Den norske finansieringsordningen 2014–2021

  9 038 mill. kroner

  162

  Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

  70

  Næringsutvikling og handel

  50 mill. kroner

  72

  Fornybar energi

  100 mill. kroner

 • 2. tilskudd til International Finance Facility for Immunisation II (IFFIm II) med inntil 1 500 mill. kroner i perioden 2010–2020 under kap. 160 Helse, samt fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskudd før det er behov for å dekke de aktuelle utgiftene og bruke tilskudd som sikkerhet for lån.

 • 3. tilskudd til en global finansieringsordning for kvinne- og barnehelse med inntil 5 400 mill. kroner samlet i perioden 2015–2023 under kap. 160 Helse.

 • 4. tilskudd til Vaksinealliansen Gavi med inntil 6 250 mill. kroner i perioden 2016–2020 under kap. 160 Helse.

 • 5. tilskudd til Koalisjonen for innovasjon for epidemiberedskap (CEPI) med inntil 1 600 mill. kroner under kap. 160 Helse, samt fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskudd før det er behov for å dekke de aktuelle utgiftene og bruke tilskudd som sikkerhet for lån. Inntil 1 000 mill. kroner gis i direkte støtte til CEPI i årene 2017–2021 og inntil 600 mill. kroner i årene 2021–2025. Hele eller deler av disse midlene kan fra 2019 gå via en finansieringsmekanisme forvaltet av Verdensbanken eller IFFIm.

 • 6. tilskudd til International Finance Facility for Education (IFFEd) med inntil 850 mill. kroner i perioden 2019–2025 under kap. 161 Utdanning, forskning og faglig samarbeid, samt fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskudd før det er behov for å dekke de aktuelle utgiftene og bruke tilskudd som sikkerhet for lån.

 • 7. tilskudd til Det globale partnerskapet for utdanning (GPE) med inntil 2 070 mill. kroner i perioden 2018–2020 under kap. 161 Utdanning, forskning og faglig samarbeid, post 70 Utdanning.

VI
Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2019 kan inngå avtaler om forsikringsansvar for utstillinger ved visningsinstitusjoner i utlandet innenfor en totalramme for gamle og nye garantier på inntil 12 500 mill. kroner. Forsikringsansvaret omfatter tap og skade under transport, lagring og i visningsperioden.

VII
Toårige budsjettvedtak

Stortinget samtykker i at Norge kan slutte seg til toårige budsjettvedtak i FAO, WHO, ILO, UNIDO, -OECD, WTO, IAEA, IEA, Havbunnsmyndigheten, Den internasjonale havrettsdomstolen, Mekanismen for internasjonale straffedomstoler (MICT) og for regulært bidrag til FN.

VIII
Ettergivelse av fordringer

Stortinget samtykker i at Kongen i 2019 kan ettergi statlige fordringer på utviklingsland i samsvar med kriteriene i handlingsplanen av 2004 om gjeldslette for utvikling innenfor den resterende ramme på 834 mill. kroner under Garantiinstituttet for eksportkreditts gamle portefølje (gammel alminnelig ordning og den gamle særordningen for utviklingsland). Fordringene verdsettes til faktisk utestående beløp på ettergivelsestidspunktet inklusive påløpte renter, belastes gjeldsplanens ramme og ettergis uten bevilgning over bistandsbudsjettet. Rammen belastes ikke ved en eventuell ettergivelse av statlige fordringer på Sudan som stammer fra den norske skipseksportkampanjen (1976–1980), jf. Prop. 110 S (2012–2013).

IX
Utbetaling av tilskudd

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2019 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av gitte bevilgninger på følgende måte:

 • 1. Utbetalinger av norske medlemskapskontingenter, pliktige bidrag og andre bidrag til internasjonale organisasjoner Norge er medlem av, kan foretas én gang i året.

 • 2. Utbetalinger av tilskudd til utviklingsformål kan foretas én gang i året dersom avtaler om samfinansiering med andre givere innenfor utviklingssamarbeidet tilsier det.

 • 3. Eventuelle utbetalinger av regjeringens gave til TV-aksjoner kan i sin helhet utbetales som et engangsbeløp.

 • 4. Utbetalinger av tilskudd til Climate Investment Fund (CIF) kan foretas i samsvar med fondets prosedyrer for fondsoppbygging.

 • 5. Utbetalinger av tilskudd til følgende fond forvaltet av Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) kan foretas i henhold til regelverket til det enkelte fond: Early Transition Countries Fund, Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership Fund, Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership Regional Fund, EBRD Southern and Eastern Mediterranean Multi-Donor Account samt Multi Donor Account for Ukraine.

 • 6. Utbetalinger av tilskudd til Ukraine Trust Fund for Military Career Transition forvaltet av NATO, kan foretas i henhold til fondets regelverk.

 • 7. Utbetalinger av bidrag til Northern Dimension Environment Partnership Support Fund (NDEP), Chernobyl Shelter Fund (CSF) og Nuclear Safety Account (NSA) kan foretas i samsvar med fondets prosedyrer for fondsoppbygging.

 • 8. Utbetalinger av tilskudd til akutt nødhjelpsarbeid kan i enkelte tilfeller foretas for opptil ett år frem i tid når dette er påkrevd for å sikre raske og nødvendige investeringer.

 • 9. Utbetalinger av tilskudd til fond forvaltet av Verdensbanken, Afrikabanken, Asiabanken, Den inter-amerikanske utviklingsbanken og Det internasjonale fond for jordbruksutvikling kan foretas i henhold til regelverket for det enkelte fond.

 • 10. Utbetalinger til Vaksinealliansen Gavi kan foretas årlig i tråd med organisasjonens finansieringsstrategi og regelverk.

 • 11. Utbetalinger av tilskudd til Det grønne klimafondet (GCF) kan foretas i samsvar med fondets strategi og prosedyrer for fondsoppbygging.

X
Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2019 kan fravike Bevilgningsreglementet § 3 annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i forbindelse med kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det asiatiske utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet og Den globale miljøfasiliteten.

XI
Deltakelse i kapitaløkninger i internasjonale banker og fond

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Norge deltar, i forbindelse med formalisering av Sør-Sudans medlemskap i Den afrikanske utviklingsbanken (AfDB), i en selektiv kapitaløkning i banken, med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen UA 0,57 mill. (UA tilsvarer IMFs spesielle trekkrettigheter XDR). Innbetalingen foretas i løpet av årene 2016–2023 og belastes kap. 172 Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette, post 71 Regionale banker og fond. Kapitaløkningen innebærer også en økning i den norske statsgarantien i AfDB med UA 8,93 mill.

 • 2. Norge deltar i kapitalpåfyllingen til Den interamerikanske utviklingsbankens (IDB) organisasjon for privat sektor, Inter-American Investment Corporation (IIC), med en andel på USD 10,1 mill. innbetalt i syv årlige avdrag for perioden 2016–2022. Innbetalingene belastes kap. 172 Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette, post 71 Regionale banker og fond.

 • 3. Norge deltar i den 12. kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet (AsDF-12) med et bidrag på til sammen 229,44 mill. kroner for perioden 2017–2020, innbetalt i tre like årlige bidrag. Innbetalingene belastes kap. 172 Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette, post 71 Regionale banker og fond.

 • 4. Norge deltar i den 5. kapitaløkningen i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av inntil USD 47,6 mill. i perioden 2020–2024, som belastes kap. 172 Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette, post 70 Verdensbanken. Den norske statsgarantien i IBRD økes samtidig med inntil USD 354 mill.

 • 5. Norge deltar i kapitaløkningen i Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av inntil USD 46,1 mill. innbetalt over perioden 2020–2024, som belastes kap. 162 Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi, post 73 Det internasjonale finansierings-instituttet (IFC).

 • 6. Norge deltar i kapitalpåfyllingen i Den globale miljøfasiliteten (GEF) med en innbetalt andel på inntil 520 mill. kroner over perioden 1. juli 2018–30. juni 2022. Innbetalingene belastes kap. 163 Klima, miljø og hav, post 70 Miljø og klima.

 • 7. Norge deltar i den 11. kapitalpåfylling i Det internasjonale fond for jordbruksutvikling (IFAD-11) med et bidrag på til sammen 360 mill. kroner for perioden 2019–2021, innbetalt i tre årlige bidrag på 120 mill. kroner per år i 2019–2021. Innbetalingene belastes kap. 162 Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi, post 71 Matsikkerhet og landbruk.

XII
Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 1361 post 1

kap. 4361 post 7

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Vidare var tilrådd:

B.
Rammeområde 8
(Forsvar)
I

På statsbudsjettet for 2019 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

1

Driftsutgifter

7 300 000

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

821 030 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, overslagsbevilgning

128 779 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres

10 242 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

66 346 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres

29 724 000

78

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter, kan overføres

333 283 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overføres

4 171 164 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761 post 47

2 546 032 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

193 830 000

1720

Felleskapasiteter i Forsvaret

1

Driftsutgifter

9 217 413 000

71

Overføring til andre, kan overføres

22 252 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter

316 418 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter

5 566 035 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter

4 389 630 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter

5 292 845 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter

1 394 798 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter

2 005 584 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760 post 45

1 629 765 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres

83 185 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761 post 45

8 952 590 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres

205 000 000

75

Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760 post 44

95 110 000

1761

Nye kampfly med baseløsning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1761 post 45

191 471 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760 post 45

7 009 512 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1710 post 47

1 176 449 000

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter

1 157 875 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

866 848 000

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter

990 316 000

Totale utgifter

58 870 826 000

Inntekter

4700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter

25 745 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter

3 892 456 000

47

Salg av eiendom

264 653 000

4720

Felleskapasiteter i Forsvaret

1

Driftsinntekter

517 737 000

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsinntekter

11 895 000

4731

Hæren

1

Driftsinntekter

91 984 000

4732

Sjøforsvaret

1

Driftsinntekter

55 089 000

4733

Luftforsvaret

1

Driftsinntekter

109 679 000

4734

Heimevernet

1

Driftsinntekter

5 766 000

4760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1

Driftsinntekter

33 090 000

48

Fellesfinansierte investeringer, inntekter

205 036 000

4790

Kystvakten

1

Driftsinntekter

1 139 000

4791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsinntekter

774 747 000

4792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsinntekter

39 115 000

4799

Militære bøter

86

Militære bøter

500 000

Totale inntekter

6 028 631 000

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart vedteken med 53 mot 49 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 20.26.48)

Vidare var tilrådd:

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2019 kan benytte alle merinntekter til å overskride enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartementet, med følgende unntak:

 • a. Inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes som grunnlag for overskridelse.

 • b. Inntekter ved salg av større materiell kan benyttes med inntil 75 pst. til overskridelse av bevilgningen under kap. 1760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III
Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2019 kan:

 • 1. foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  1720

  Felleskapasiteter i Forsvaret

  1

  Driftsutgifter

  1 517 mill. kroner

  1731

  Hæren

  1

  Driftsutgifter

  30 mill. kroner

  1732

  Sjøforsvaret

  1

  Driftsutgifter

  910 mill. kroner

  1733

  Luftforsvaret

  1

  Driftsutgifter

  1 500 mill. kroner

  1734

  Heimevernet

  1

  Driftsutgifter

  65 mill. kroner

  1760

  Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

  1

  Driftsutgifter

  1 100 mill. kroner

  44

  Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel

  80 mill. kroner

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  65 000 mill. kroner

  48

  Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel

  165 mill. kroner

  1761

  Nye kampfly med baseløsning

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  34 335 mill. kroner

  1790

  Kystvakten

  1

  Driftsutgifter

  2 080 mill. kroner

  1791

  Redningshelikoptertjenesten

  1

  Driftsutgifter

  60 mill. kroner

  1792

  Norske styrker i utlandet

  01

  Driftsutgifter

  25 mill. kroner

 • 2. gi Forsvarets forskningsinstitutt fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser på inntil 60 mill. kroner ut over det som dekkes av egne avsetninger.

IV
Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om økonomisk støtte utover bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1700

Forsvarsdepartementet

73

Forskning og utvikling

68 mill. kroner

V
Nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2019 kan trekke salgsomkostninger ved salg av materiell og fast eiendom fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 4760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter og kap. 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, post 47 Salg av eiendom.

VI
Personell

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Forsvarsdepartementet i 2019 kan fastsette lengden på førstegangstjenesten, repetisjonstjenesten og heimevernstjenesten slik det går frem av Prop. 1 S (2018–2019).

 • 2. enheter oppsatt med frivillig heimevernspersonell kan overføres til forsvarsgrener og fellesinstitusjoner og benyttes i operasjoner i utlandet.

VII
Investeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2019 kan:

 • 1. starte opp nye investeringsprosjekter som er presentert i Prop. 1 S (2018–2019), innenfor de kostnadsrammer som der er omtalt.

 • 2. endre tidligere godkjente prosjekter som anført i Prop. 1 S (2018–2019), herunder endrede kostnadsrammer.

 • 3. starte opp og gjennomføre materiellinvesteringsprosjekter med en kostnadsramme under 500 mill. kroner.

 • 4. starte opp og gjennomføre eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter (inkludert tilhørende innredning) med en kostnadsramme under 200 mill. kroner.

 • 5. nytte bevilgningen på den enkelte investeringspost, hhv. post 44, 45, 47 og 48 fritt mellom formål, bygg- og eiendomskategorier, anskaffelser og prosjekter som presentert i Prop. 1 S (2018–2019).

 • 6. gjennomføre konsept- og definisjonsfasen av planlagte materiellanskaffelser.

 • 7. igangsette planlegging og prosjektering av eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter (inkludert tilhørende innredning) innenfor rammen av bevilgningen på de respektive poster.

 • 8. inkludere gjennomføringskostnader i eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter på post 47.

VIII
Fullmakter vedrørende fast eiendom

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2019 kan:

 • 1. avhende fast eiendom uansett verdi til markedspris når det ikke foreligger annet statlig behov for eiendommen. Eiendommene skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte til fylkeskommuner eller kommuner til markedspris innenfor EØS-avtalens bestemmelser. Dersom eiendommene er aktuelle for frilufts- eller kulturformål, kan de selges på samme vilkår til Statskog SF hvis ikke fylkeskommuner eller kommuner ønsker å kjøpe eiendommene. Likeledes kan eiendommer som er nødvendige for å oppfylle samfunnets målsetting om å opprettholde en selvfinansiert sivil luftfart, selges direkte til Avinor AS. Dette gjelder følgende eiendomskategorier:

  • a. rullebaner, taksebaner med tilhørende sikkerhetsområder, flyoppstillingsplasser og andre arealer og infrastruktur for flyoperasjoner

  • b. terminal innrettet mot det service- og tjenestebehov som forbrukere og myndigheter har bruk for

  • c. områder for kollektiv og privat tilbringertjeneste

  • d. kontorer og lignende

  • e. eiendommer for fremtidig utbygging.

 • 2. avhende fast eiendom til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

IX
Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2019 kan belaste utgiftsbevilgninger for bestillinger gjennom NSPA (NATO Support and Procurement Agency), andre internasjonale organisasjoner eller andre lands myndigheter fra det tidspunkt materiell blir bestilt, selv om levering først skjer senere i budsjettåret eller i et etterfølgende budsjettår.

X
Andre fullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet gjennom Forsvarsbygg i 2019 kan kjøpe/innløse boliger med fellesgjeld, slik at samlet gjeld knyttet til eierskap av slike boliger ikke overstiger 100 mill. kroner.

Presidenten: Det vert først votert over III og VII.

Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla at dei vil røsyta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart vedteken med 91 mot 9 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 20.27.08)

Presidenten: Det vert votert over VI.

Senterpartiet og Raudt har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart vedteken med 90 mot 12 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 20.27.27)

Presidenten: Det vert votert over IX.

Raudt har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart vedteken med 99 røyster mot 1 røyst.

(Voteringsutskrift kl. 20.27.47)

Presidenten: Det vert votert over II, IV, V, VIII og X.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:
I

På statsbudsjettet for 2019 bevilges under:

Kap.

Post

Svalbardbudsjettet

Per post

Sum kap.

Kr.

Kr.

Utgifter

0001

Tilskot til Svalbard kyrkje

70

Tilskot til Svalbard kyrkje

5 500 000

5 500 000

0003

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

70

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

165 000 000

165 000 000

0004

Tilskot til Svalbard museum

70

Tilskot til Svalbard museum

12 900 000

12 900 000

0005

Sysselmannen (jf. kap. 3005)

1

Driftsutgifter

70 400 000

70 400 000

0006

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)

1

Driftsutgifter

205 000 000

205 000 000

0007

Tilfeldige utgifter

30

Skred- og bustadtiltak

45 000 000

70

Diverse tilskot

1 100 000

46 100 000

0009

Kulturminnetiltak

1

Driftsutgifter

2 100 000

2 100 000

0011

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

1 900 000

1 900 000

0017

Norsk Polarinstitutt – refusjon

50

Refusjon

3 700 000

3 700 000

0018

Navigasjonsinnretningar

1

Drift og vedlikehald

5 640 000

30

Nyanlegg og større vedlikehald, aerolykter, maritime fyr

560 000

6 200 000

0019

Meteorologisk institutt – husleige Bjørnøya og Hopen

1

Driftsutgifter

7 700 000

7 700 000

0020

Statsbygg, Svalbard (jf. kap. 3020)

1

Driftsutgifter

2 150 000

2 150 000

0022

Skattekontoret, Svalbard

1

Driftsutgifter

5 037 000

5 037 000

Sum Svalbardbudsjettet

Sum departementets utgifter

533 687 000

533 687 000

Inntekter

3005

Sysselmannen (jf. kap. 0005)

1

Diverse inntekter

300 000

2

Refusjonar m.v.

3 000 000

3 300 000

3006

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 0006)

1

Leigeinntekter

-

-

3009

Kulturminnetiltak (jf. kap. 0009)

1

Diverse inntekter

-

-

3022

Skattekontoret, Svalbard (jf. kap. 0022)

1

Diverse inntekter

330 000

330 000

3030

Skattar og avgifter

70

Skattar m.m.

167 800 000

71

Utførselsavgift

700 000

72

Utmålsgebyr, årsavgift

1 073 000

169 573 000

3035

Tilskot frå statsbudsjettet

70

Tilskot

360 484 000

360 484 000

Sum svalbardbudsjettet

Sum departementets inntekter

533 687 000

533 687 000

II

§ 1 Bruksområde for vedtaket

Dette vedtaket gjeld utskriving av skatt på formue og inntekt for inntektsåret 2019 etter føresegnene i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard. Vedtaket gjeld òg som grunnlag for utskriving av forskot på skatt for inntektsåret 2019, jf. lov om skatt til Svalbard § 5-1.

§ 2 Skatt på formue

Skatt på formue blir utrekna etter desse satsane:

 • a) Personleg skattepliktig og dødsbu:

  Det blir nytta same satsar og grensebeløp som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet for formuesskatt til staten og kommunane (maksimumssats).

 • b) Selskap og samanslutning som nemnt i skattelova § 2-36 andre ledd, og som ikkje er fritekne etter skattelova kapittel 2:

  Det blir nytta same satsar og grensebeløp som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet for formuesskatt til staten.

§ 3 Skatt på inntekt

Skatt på inntekt blir utrekna etter desse satsane:

 • a) Inntekt som blir skattlagt ved lønnstrekk etter svalbardskattelova § 3-1:

Låg sats: 8 pst.

Høg sats: 22 pst.

 • b) 22 pst. av den delen av selskapsoverskot som er høgare enn 15 mill. kroner, og som overstig summen av

  • -10 gonger kostnadene til løn som blir skattlagt ved lønstrekk

  • -0,20 gonger skattemessig verdi av anlegg, fast eigedom og annan realkapital som er på Svalbard ved utgangen av inntektsåret.

 • c) Anna inntekt: 16 pst.

Personlege skatteytarar skal ha eit frådrag i alminneleg inntekt som er omfatta av c. på 20 000 kroner.

§ 4 Avrundingsreglar

Ved utrekning av skatt skal formue og inntekt avrundast nedover til næraste heile krone.

§ 5 Normalrentesatsen for rimeleg lån i arbeidsforhold

Normalrentesatsen som nemnd i skattelova § 5-12 fjerde ledd, jf. svalbardskattelova §§ 3-1 og 3-2, skal vere den same som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet.

§ 6 Aksjonær i utlandet

Skatt på utbytte m.v. etter skattelova § 10-13, jf. svalbardskattelova § 3-2, er fastsett til 20 pst.

§ 7 Inntekt etter svalbardskattelova § 6-3

For inntekt som blir skattlagt etter svalbardskattelova § 6-3, skal satsen vere 8 pst.

III
Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan overskride løyvinga på

 • 1. kap. 5 post 1, tilsvarande inntekter ut over vedteke budsjett på kap. 3005 post 2.

 • 2. kap. 6 post 1, tilsvarande inntekter ut over vedteke budsjett på kap. 3006 post 2.

 • 3. kap. 9 post 1, tilsvarande inntekter ut over vedteke budsjett på kap. 3009 post 1.

IV
Meirinntektsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2019 kan overskride løyvinga på kap. 22 post 1, tilsvarande inntekter ut over vedteke budsjett på kap. 3022 post 1.

V

For budsjetterminen 2019 skal det svarast avgift til statskassen av kol som blir utført frå Svalbard, etter følgjande satsar:

1,0 pst. av verdien for dei første 100 000 tonna,

0,9 pst. av verdien for dei neste 200 000 tonna,

0,8 pst. av verdien for dei neste 300 000 tonna,

0,7 pst. av verdien for dei neste 400 000 tonna,

0,6 pst. av verdien for dei neste 500 000 tonna,

0,5 pst. av verdien for dei neste 600 000 tonna,

0,4 pst. av verdien for dei neste 700 000 tonna,

0,3 pst. av verdien for dei neste 800 000 tonna,

0,2 pst. av verdien for dei neste 900 000 tonna,

0,1 pst. av verdien for dei neste 1 000 000 tonna.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2018 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Føremål

Kroner

Utgifter

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, blir auka med

14 758 000

frå kr 822 565 000 til kr 837 323 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overførast, blir redusert med

9 000 000

frå kr 10 022 000 til kr 1 022

78

Noregs tilskott til NATO sitt og internasjonale driftsbudsjett, kan overførast, blir redusert med

70 000 000

frå kr 243 520 000 til kr 173 520 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

47

Nybygg og nyanlegg, kan overførast, kan nyttast under kap. 1761 post 47, blir redusert med

443 454 000

frå kr 2 706 455 000 til kr 2 263 001 000

1720

Felleskapasitetar i Forsvaret

1

Driftsutgifter, blir auka med

1 126 960 000

frå kr 9 750 057 000 til kr 10 877 017 000

1723

Nasjonalt tryggingsorgan

1

Driftsutgifter, blir auka med

22 200 000

frå kr 282 813 000 til kr 305 013 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter, blir auka med

150 612 000

frå kr 5 205 315 000 til kr 5 355 927 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter, blir auka med

94 523 000

frå kr 4 116 541 000 til kr 4 211 064 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter, blir redusert med

135 865 000

frå kr 5 132 194 000 til kr 4 996 329 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter, blir auka med

62 792 000

frå kr 1 338 370 000 til kr 1 401 162 000

1735

Etterretningstenesta

21

Spesielle driftsutgifter, blir auka med

41 515 000

frå kr 1 965 641 000 til kr 2 007 156 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffingar og vedlikehald

1

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1760 post 45, blir auka med

106 689 000

frå kr 1 653 611 000 til kr 1 760 300 000

44

Fellesfinansierte investeringar, nasjonalfinansiert del, kan overførast, blir auka med

15 072 000

frå kr 81 331 000 til kr 96 403 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under kap. 1761 post 45, blir auka med

30 312 000

frå kr 5 943 403 000 til kr 5 973 715 000

48

Fellesfinansierte investeringar, fellesfinansiert del, kan overførast, blir redusert med

3 800 000

frå kr 67 684 000 til kr 63 884 000

75

Fellesfinansierte investeringar, Noregs tilskott til NATO sitt investeringsprogram for tryggleik, kan overførast, kan nyttast under kap. 1760 post 44, blir auka med

14 397 000

frå kr 92 430 000 til kr 106 827 000

1761

Nye kampfly med baseløysing

1

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1761 post 45, blir redusert med

25 000 000

frå kr 189 034 000 til kr 164 034 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under kap. 1760 post 45, blir auka med

25 000 000

frå kr 7 787 467 000 til kr 7 812 467 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overførast, kan nyttast under kap. 1710 post 47, blir auka med

288 000 000

frå kr 1 022 487 000 til kr 1 310 487 000

1790

Kystvakta

1

Driftsutgifter, blir auka med

32 580 000

frå kr 950 664 000 til kr 983 244 000

1791

Redningshelikoptertenesta

1

Driftsutgifter, blir redusert med

45 377 000

frå kr 955 451 000 til kr 910 074 000

1792

Norske styrkar i utlandet

1

Driftsutgifter, blir redusert med

150 721 000

frå kr 1 010 666 000 til kr 859 945 000

Inntekter

4700

1

Driftsinntekter, blir auka med

14 758 000

frå kr 25 145 000 til kr 39 903 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter, blir redusert med

12 500 000

frå kr 3 657 419 000 til kr 3 644 919 000

47

Sal av eigedom, blir auka med

12 500 000

frå kr 503 574 000 til kr 516 074 000

4720

Felleskapasitetar i Forsvaret

1

Driftsinntekter, blir auka med

899 632 000

frå kr 318 360 000 til kr 1 217 992 000

4723

Nasjonalt tryggingsorgan

1

Driftsinntekter, blir auka med

21 600 000

frå kr 11 618 000 til kr 33 218 000

4731

Hæren

1

Driftsinntekter, blir auka med

618 000

frå kr 90 456 000 til kr 91 074 000

4760

Forsvarsmateriell og større anskaffingar og vedlikehald

1

Driftsinntekter, blir auka med

121 552 000

frå kr 52 467 000 til kr 174 019 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, inntekter, blir auka med

46 659 000

frå kr 54 792 til kr 101 451 000

48

Fellesfinansierte investeringar, fellesfinansiert del, inntekter, blir auka med

179 462 000

frå kr 71 536 000 til kr 250 998 000

4791

Redningshelikoptertenesta

1

Driftsinntekter, blir redusert med

45 000 000

frå kr 863 284 000 til kr 818 284 000

II
Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2018 kan gjere tingingar ut over dei gjevne løyvingane. Den samla ramma for nye tingingar og gammalt ansvar skal ikkje overstige følgjande beløp:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme (kroner)

1720

Felles leiings- og kommandoapparat

1

Driftsutgifter

1 722 000 000

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2018 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

116

Deltaking i internasjonale organisasjonar

70

Tilskot til internasjonale organisasjonar, vert redusert med

62 000 000

frå kr 1 349 500 000 til kr 1 287 500 000

117

EØS-finansieringsordningane

77

EØS-finansieringsordninga 2014–2021, kan overførast, vert redusert med

225 000 000

frå kr 787 554 000 til kr 562 554 000

78

Den norske finansieringsordninga 2014–2021, kan overførast, vert redusert med

230 000 000

frå kr 659 155 000 000 til kr 429 155 000

161

Næringsutvikling

70

Næringsutvikling, kan overførast, vert auka med

100 000 000

frå kr 385 300 000 til kr 485 300 000

162

Overgangshjelp/sårbare statar og regionar

70

Overgangshjelp/sårbare statar og regionar, kan overførast, vert auka med

25 000 000

frå kr 350 000 000 til kr 375 000 000

163

Naudhjelp, humanitær hjelp og menneskerettar

70

Naudhjelp og humanitær hjelp, kan overførast, vert auka med

34 078 000

frå kr 4 677 202 000 til kr 4 711 280 000

164

Fred, forsoning og demokrati

73

Andre ODA-godkjende OSSE-land, kan overførast, vert auka med

12 000 000

frå kr 405 500 000 til kr 417 500 000

74

Sikkerheitssektorreform (SSR) og fredsoperasjonar, kan overførast, vert redusert med

12 000 000

frå kr 87 700 000 til kr 75 700 000

166

Klima, miljø og fornybar energi

72

Klima og miljø, kan overførast, vert auka med

20 000 000

frå kr 1 050 200 000 til kr 1 070 200 000.

167

Flyktningtiltak i Noreg, godkjende som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter, vert redusert med

200 244 000

frå kr 1 027 675 000 til kr 827 431 000

169

Global helse og utdanning

70

Global helse, kan overførast, vert auka med

14 002 000

frå kr 3 233 916 000 til kr 3 247 918 000

170

FN-organisasjonar m.m.

76

FN og globale utfordringar, kan overførast, vert auka med

25 000 000

frå kr 222 300 000 til kr 247 300 000

78

Pliktige bidrag til FN-organisasjonar mv., kan overførast, vert redusert med

20 000 000

frå kr 235 000 000 til kr 215 000 000

171

Multilaterale finansinstitusjonar

71

Regionale bankar og fond, kan overførast, vert auka med

2 164 000

frå kr 837 000 000 til kr 839 164 000

II
Den afrikanske utviklingsbanken (AfDB)

Stortinget samtykkjer i at Noreg deltek, basert på ein pro-rata lott, i ei reallokering av aksjar i Den afrikanske utviklingsbanken mellom ikkje-regionale medlemer. For Noregs del inneber dette forplikting i form av ein innbetalt lott på til saman UA 90 000, som blir utbetalt som to like innskot i 2019. I tillegg inneber det ein auke i den norske garantiramma til AfDB med UA 1 400 000.

III

Stortinget sluttar seg til følgjande endringar i Svalbardbudsjettet for 2018: Kap. 3, post 70 Tilskot til Longyearbyen lokalstyre blir auka med 27 mill. kroner. Kap. 7 Tilfeldige utgifter, post 30 Skred- og bustadtiltak blir auka med 26 mill. kroner, kap. 7 post 30 blir påført stikkordet «kan overførast».

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Votering i sak nr. 6

Presidenten: Under debatten er det sett fram i alt 14 forslag. Det er

 • forslaga nr. 1–7, frå Hadia Tajik på vegner av Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslaga nr. 8 og 9, frå Hadia Tajik på vegner av Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslaga nr. 10 og 11, frå Hadia Tajik på vegner av Arbeidarpartiet

 • forslag nr. 12, frå Per Olaf Lundteigen på vegner av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslaga nr. 13 og 14, frå Per Olaf Lundteigen på vegner av Senterpartiet

Det vert votert over forslaga nr. 13 og 14, frå Senterpartiet.

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere nødvendig regelverk for at man kan få sanntidsinformasjon over hvem som har lovlig arbeidstillatelse i Norge.»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen medvirke til at fakta rundt sysselsetting for befolkningen samlet og for ulike grupper blir synliggjort.»

Raudt har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Senterpartiet vart med 89 mot 13 røyster ikkje vedtekne.1

(Voteringsutskrift kl. 20.29.36)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 12, frå Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fra 1. august 2019 ha klart et regelverk som gir ungdommer med behov for varig tilrettelagt arbeid (VTA) rett på slik statlig finansiert plass.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 82 mot 20 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 20.29.55)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 11, frå Arbeidarpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprettholde dagens regelverk når det gjelder støtte til personer med cøliaki og non-cøliaki glutenintoleranse inntil et bedre faglig fundert forslag kan fremmes i samråd med brukerorganisasjonen, med virkning fra 1. juli 2019.»

Votering:

Forslaget frå Arbeidarpartiet vart med 73 mot 29 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 20.30.12)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 10, frå Arbeidarpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en aktivitetsreform med jobbgaranti for unge på gradert uføretrygd.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Arbeidarpartiet vart med 71 mot 31 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 20.30.31)

Presidenten: Det vert votert over forslaga nr. 8 og 9, frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen avgrense anbudene av tiltakene Avklaring og Oppfølging til å omfatte ideelle aktører med utbytteforbud og med særlig vekt på ordnede lønns- og arbeidsvilkår, kvalitet, lokale forhold og nærhet til brukerne. Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget på egnet tidspunkt i løpet av 2019 om hvordan disse justeringene av tiltaksinnsatsen er gjennomført.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede og legge frem forslag til endringer i ordningen med overgangsstønad som gir reell og fullført kompetanseheving som kan benyttes på arbeidsmarkedet.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 64 mot 38 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 20.30.49)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 1–7, frå Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Nav-brukere som plutselig står uten inntekt på grunn av kapasitetsproblemer i Nav, automatisk får stønaden forlenget inntil nytt vedtak er fattet.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen satse vesentlig mer på flere tiltaksplasser øremerket AFT. Dette må klart fremgå av tildelingsbrevet til Arbeids- og velferdsdirektoratet, som også må trekke opp en arbeidsdeling mellom Nav-egenregi og tiltaksarrangørene for AFT hva angår jobben med økt arbeidstilknytning for personer med nedsatt arbeidsevne.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre § 17 (1) i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester slik at bare godkjente renholdsvirksomheter lovlig kan tilby renholdstjenester til nærings- og privatmarkedet.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre reglene slik at arbeidsledige under 30 år med påbegynt videregående opplæring skal få muligheten til å fullføre mens de mottar dagpenger.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Nav endrer praksis når det gjelder tilretteleggingsgaranti på arbeidsplassen for personer med nedsatt funksjonsevne, slik at skriftlig tilretteleggingsgaranti foreligger seinest ved endt avklaring til arbeid.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre en ordning med helsepass i form av en livslang attest til personer med livslang funksjonsnedsettelse.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at Nasjonalforeningen for folkehelsen kan få tilskudd over statsbudsjettets kap. 872 post 70, på linje med andre bruker- og pårørendeorganisasjoner, for sitt interesse- og likemannsarbeid for demente.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 53 mot 49 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 20.31.09)

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:
Rammeområde 7
(Arbeid og sosial)
I

På statsbudsjettet for 2019 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

600

Arbeids- og sosialdepartementet

1

Driftsutgifter

215 613 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter

55 100 000

50

Norges forskningsråd

166 730 000

70

Tilskudd

34 730 000

72

Tilskudd til Senter for seniorpolitikk m.m.

16 280 000

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45

71 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21

352 500 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter

11 671 125 000

21

Spesielle driftsutgifter

33 320 000

22

Forsknings- og utredningsaktiviteter

54 185 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

303 690 000

606

Trygderetten

1

Driftsutgifter

78 770 000

611

Pensjoner av statskassen

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

17 500 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

4 253 000 000

22

Sluttoppgjør, overslagsbevilgning

-1 849 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

161 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

1 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

24 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter

27 000 000

70

Tap/avskrivninger

2 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

91 000 000

616

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

206 000 000

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

21

Spesielle driftsutgifter

80 975 000

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres

156 750 000

70

Frivillig arbeid, kan overføres

121 975 000

74

Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv.

13 735 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

1

Driftsutgifter

250 000 000

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres

7 110 545 000

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres

1 503 905 000

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser

68 120 000

79

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

61 920 000

635

Ventelønn

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

12 000 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter

639 500 000

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud

11 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 900 000

642

Petroleumstilsynet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

284 500 000

21

Spesielle driftsutgifter

29 400 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 700 000

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

50

Statstilskudd

124 875 000

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

72

Tilskudd, kan overføres

3 300 000

648

Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.

1

Driftsutgifter

19 700 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1

1 600 000

70

Tilskudd til faglig utvikling

2 000 000

649

Treparts bransjeprogrammer

21

Spesielle driftsutgifter - Treparts bransjeprogrammer

2 900 000

660

Krigspensjon

70

Tilskudd, militære, overslagsbevilgning

59 000 000

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning

159 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd

37 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

2 490 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

345 000 000

872

Nedsatt funksjonsevne

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

15 060 000

70

Funksjonshemmedes organisasjoner

224 358 000

71

Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan overføres, kan nyttes under post 21

29 097 000

72

Funksjonshemmedes levekår og livskvalitet

17 397 000

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-652 695 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

452 222 000

3 Avskrivninger

127 106 000

4 Renter av statens kapital

307 000

5 Til investeringsformål

55 645 000

-17 415 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

122 364 000

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

85 000 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning

10 253 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning

890 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning

1 940 000 000

72

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning

170 000 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning

91 700 000

76

Bidragsforskott

704 200 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning

37 190 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning

1 480 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning

1 000 000 000

73

Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv., kan overføres

268 660 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning

2 080 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning

31 670 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning

229 600 000

72

Legeerklæringer

425 000 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning

92 950 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning

86 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning

41 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

70

Grunnstønad, overslagsbevilgning

1 761 600 000

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning

1 514 700 000

72

Stønad til servicehund

5 145 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning

130 000 000

74

Tilskudd til biler

846 900 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

3 369 600 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester

310 000 000

77

Ortopediske hjelpemidler

1 637 300 000

78

Høreapparater

737 670 000

79

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

50 450 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

75 740 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

147 550 000 000

72

Inntektspensjon, overslagsbevilgning

2 730 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning

6 158 000 000

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

1 090 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

805 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning

85 000 000

74

Utdanningsstønad

300 000

75

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning

5 000 000

2686

Stønad ved gravferd

70

Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning

196 000 000

Totale utgifter

456 250 329 000

Inntekter

3605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Administrasjonsvederlag

9 260 000

4

Tolketjenester

2 655 000

5

Oppdragsinntekter mv.

27 155 000

6

Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag

27 600 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån

23 000 000

3615

Yrkesskadeforsikring

1

Premieinntekter

118 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

1

Premieinntekter

98 000 000

3634

Arbeidsmarkedstiltak

85

Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak

200 000

3635

Ventelønn mv.

1

Refusjon statlig virksomhet mv.

8 000 000

3640

Arbeidstilsynet

4

Kjemikaliekontroll, gebyrer

7 006 000

5

Tvangsmulkt

2 535 000

7

Byggesaksbehandling, gebyrer

22 725 000

8

Refusjon utgifter regionale verneombud

13 090 000

3642

Petroleumstilsynet

2

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

7 530 000

3

Gebyr tilsyn

71 170 000

5470

Statens pensjonskasse

30

Avsetning til investeringsformål

55 645 000

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80

Renter

963 000 000

5701

Diverse inntekter

71

Refusjon ved yrkesskade

940 000 000

73

Refusjon fra bidragspliktige

235 000 000

80

Renter

1 700 000

86

Innkreving feilutbetalinger

1 150 000 000

87

Diverse inntekter

26 950 000

88

Hjelpemiddelsentraler m.m.

63 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende

230 000 000

5705

Refusjon av dagpenger

70

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs

26 000 000

71

Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge

800 000

Totale inntekter

4 130 021 000

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart vedteken med 53 mot 47 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 20.31.32)

Vidare var tilrådd:

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2019 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 600 post 1

kap. 3600 post 2

kap. 601 post 21

kap. 3601 post 2

kap. 605 post 1

kap. 3605 postene 1, 4 og 5

kap. 605 post 21

kap. 3605 post 2

kap. 621 post 21

kap. 3621 post 2

kap. 640 post 1

kap. 3640 postene 6 og 7

kap. 640 post 21

kap. 3640 post 8

kap. 642 post 1

kap. 3642 postene 6 og 7

kap. 642 post 21

kap. 3642 post 2

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III
Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2019 kan:

 • 1. omdisponere inntil 10 pst. av bevilgningen under kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 1 Driftsutgifter til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere.

 • 2. omdisponere inntil 11 mill. kroner under kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 77 Varig tilrettelagt arbeid i forbindelse med forsøket med VTA i kommunal regi.

 • 3. omdisponere inntil 10 pst. av bevilgningen under kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 77 Varig tilrettelagt arbeid til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere.

 • 4. omdisponere fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 634, post 79 Funksjonsassistanse i arbeidslivet inntil 10 pst. av bevilgningen under kap. 634 post 79.

 • 5. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen, post 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 1 Driftsutgifter.

 • 6. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

IV
Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2019 kan overskride bevilgningen under kap. 2470 Statens pensjonskasse, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, med inntil 50 mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet.

V
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

2 774,8 mill. kroner

77

Varig tilrettelagt arbeid

855,2 mill. kroner

VI
Fullmakt til å starte opp Prosjekt 3 i IKT-moderniseringsprogrammet i Arbeids- og velferdsetaten

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2019 kan starte opp Prosjekt 3 i IKT-moderniseringsprogrammet i Arbeids- og velferdsetaten med utgangspunkt i en kostnadsramme på 847 mill. kroner. Utover denne rammen vil eventuelle ubrukte midler fra Prosjekt 2 kunne benyttes i Prosjekt 3.

VII
Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for gjennomføring av forsøk med velferdsobligasjoner

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2019 kan gi tilsagn som pådrar staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre forsøk med velferdsobligasjoner innenfor en samlet ramme på inntil 10 mill. kroner i 2018 og 2019 på kap. 621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering, post 63 Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte.

VIII
Fullmakt til å ettergi rente- og avdragsfrie lån

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2019 kan ettergi rente- og avdragsfrie lån til arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne der dette blir vurdert som nødvendig for å sikre den videre driften.

IX
Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2019 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, postene 1, 21 og 45, refusjoner av kommunenes andel av utgifter til opprettelse og drift av Nav-kontorer.

X

Stortinget samtykker i at med virkning fra 1. januar 2019 skal følgende ytelser i folketrygden gis etter disse satsene1:

kroner

1a.

Grunnstønad for ekstrautgifter grunnet varig sykdom, skade eller lyte etter lovens § 6-3 (laveste sats)

8 232

1b.

Ved ekstrautgifter utover laveste sats, kan grunnstønaden forhøyes til

12 564

1c.

eller til

16 464

1d.

eller til

24 252

1e.

eller til

32 868

1f.

eller til

41 052

2a.

Hjelpestønad etter lovens § 6-4 til de som må ha særskilt tilsyn og pleie grunnet varig sykdom, skade eller lyte

14 748

2b.

Forhøyet hjelpestønad etter lovens § 6-5 til barn under 18 år som må ha særskilt tilsyn og pleie

29 496

2c.

eller til

58 992

2d.

eller til

88 488

3.

Behovsprøvet gravferdsstønad opptil

23 990

4.

Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-10 og 17-9 første ledd bokstav a)2

for første barn

47 724

for to barn

62 280

for tre og flere barn

70 572

1 Satsene under 1, 2 og 4 er årsbeløp for ytelsene.

2 Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-10 og 17-9 første ledd bokstav a) gjelder fra 1. januar 2016 stønad til barnetilsyn for enslige forsørgere og etterlatte som er i arbeid. Stønaden dekker 64 pst. av dokumenterte utgifter til barnetilsyn. Beløpene i tabellen er maksimale refusjonssatser. Stønaden er inntektsprøvet.

Presidenten: Det vert først votert over III punkt 2 og 3 og VII.

Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart vedteken med 53 mot 49 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 20.31.55)

Presidenten: Det vert votert over II, III punkt 1 og 4–6, IV, V, VI, VIII, IX og X.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Votering i sak nr. 7

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:

I statsbudsjettet for 2018 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

601

Utreiingsverksemd, forsking m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, blir auka med

800 000

frå kr 52 235 000 til kr 53 035 000

70

Tilskot, blir redusert med

3 600 000

frå kr 27 430 000 til kr 23 830 000

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltninga

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under post 21, blir redusert med

225 000 000

frå kr 561 102 000 til kr 336 102 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, blir auka med

201 920 000

frå kr 11 673 086 000 til kr 11 875 006 000

612

Tilskot til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir redusert med

38 000 000

frå kr 4 777 000 000 til kr 4 739 000 000

70

For andre medlemer av Statens pensjonskasse, overslagsløyving, blir redusert med

2 000 000

frå kr 175 000 000 til kr 173 000 000

614

Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

90

Utlån, overslagsløyving, blir auka med

600 000 000

frå kr 4 300 000 000 til kr 4 900 000 000

634

Arbeidsmarknadstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkjarar, kan overførast, blir redusert med

204 720 000

frå kr 7 407 535 000 til kr 7 202 815 000

635

Venteløn

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir auka med

1 000 000

frå kr 20 000 000 til kr 21 000 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter, blir auka med

1 515 000

frå kr 629 429 000 til kr 630 944 000

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombod, blir auka med

3 106 000

frå kr 11 577 000 til kr 14 683 000

648

Arbeidsretten, Riksmeklaren m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 1, blir redusert med

1 000 000

frå kr 1 527 000 til kr 527 000

660

Krigspensjon

70

Tilskot, militære, overslagsløyving, blir redusert med

1 000 000

frå kr 69 000 000 til kr 68 000 000

71

Tilskot, sivile, overslagsløyving, blir redusert med

2 000 000

frå kr 180 000 000 til kr 178 000 000

664

Pensjonstrygda for sjømenn

70

Tilskot, blir auka med

2 000 000

frå kr 44 000 000 til kr 46 000 000

667

Supplerande stønad til personar over 67 år

70

Tilskot, overslagsløyving, blir redusert med

10 000 000

frå kr 330 000 000 til kr 320 000 000

2541

Dagpengar

70

Dagpengar, overslagsløyving, blir redusert med

710 000 000

frå kr 11 610 000 000 til kr 10 900 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsløyving, blir auka med

25 000 000

frå kr 840 000 000 til kr 865 000 000

2620

Stønad til einsleg mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsløyving, blir redusert med

90 000 000

frå kr 1 930 000 000 til kr 1 840 000 000

72

Stønad til barnetilsyn til einsleg mor eller far i arbeid, overslagsløyving, blir redusert med

22 000 000

frå kr 169 000 000 til kr 147 000 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepengar, overslagsløyving, blir redusert med

23 000 000

frå kr 92 000 000 til kr 69 000 000

76

Bidragsforskot, blir auka med

5 000 000

frå kr 725 000 000 til kr 730 000 000

2650

Sjukepengar

70

Sjukepengar for arbeidstakarar mv., overslagsløyving, blir redusert med

800 000 000

frå kr 36 290 000 000 til kr 35 490 000 000

71

Sjukepengar for sjølvstendige, overslagsløyving, blir redusert med

60 000 000

frå kr 1 450 000 000 til kr 1 390 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspengar mv., overslagsløyving, blir redusert med

245 000 000

frå kr 995 000 000 til kr 750 000 000

75

Feriepengar av sjukepengar, overslagsløyving, blir auka med

65 000 000

frå kr 2 010 000 000 til kr 2 075 000 000

2651

Arbeidsavklaringspengar

70

Arbeidsavklaringspengar, overslagsløyving, blir redusert med

1 270 000 000

frå kr 33 810 000 000 til kr 32 540 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsløyving, blir redusert med

15 000 000

frå kr 240 000 000 til kr 225 000 000

72

Legeerklæringar, blir redusert med

15 000 000

frå kr 425 000 000 til kr 410 000 000

2655

Uføre

70

Uføretrygd, overslagsløyving, blir auka med

630 000 000

frå kr 87 200 000 000 til kr 87 830 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsløyving, blir redusert med

8 000 000

frå kr 84 000 000 til kr 76 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemiddel mv.

70

Grunnstønad, overslagsløyving, blir auka med

10 000 000

frå kr 1 910 000 000 til kr 1 920 000 000

71

Hjelpestønad, overslagsløyving, blir auka med

20 000 000

frå kr 1 560 000 000 til kr 1 580 000 000

72

Stønad til servicehund, blir redusert med

2 280 000

frå kr 5 000 000 til kr 2 720 000

74

Tilskot til bilar, blir redusert med

55 000 000

frå kr 740 000 000 til kr 685 000 000

75

Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel, blir redusert med

100 000 000

frå kr 3 370 000 000 til kr 3 270 000 000

76

Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel som tenester, blir redusert med

10 000 000

frå kr 305 000 000 til kr 295 000 000

77

Ortopediske hjelpemiddel, blir redusert med

50 000 000

frå kr 1 600 000 000 til kr 1 550 000 000

78

Høyreapparat, blir redusert med

15 000 000

frå kr 710 000 000 til kr 695 000 000

79

Aktivitetshjelpemiddel for personar over 26 år, blir auka med

7 000 000

frå kr 49 030 000 til kr 56 030 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsløyving, blir redusert med

50 000 000

frå kr 72 840 000 000 til kr 72 790 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir redusert med

150 000 000

frå kr 140 920 000 000 til kr 140 770 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsløyving, blir redusert med

80 000 000

frå kr 6 180 000 000 til kr 6 100 000 000

2680

Etterlatne

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir redusert med

5 000 000

frå kr 835 000 000 til kr 830 000 000

2686

Stønad ved gravferd

70

Stønad ved gravferd, overslagsløyving,blir auka med

5 000 000

frå kr 189 000 000 til kr 194 000 000

Inntekter

3605

Arbeids- og velferdsetaten

4

Tolketenester, blir auka med

1 920 000

frå kr 2 580 000 til kr 4 500 000

3614

Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

90

Tilbakebetaling av lån, blir redusert med

300 000 000

frå kr 12 300 000 000 til kr 12 000 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

1

Premieinntekter, blir auka med

4 000 000

frå kr 106 000 000 til kr 110 000 000

3634

Arbeidsmarknadstiltak

85

Innfordringar av feilutbetalingar, arbeidsmarknadstiltak, blir auka med

1 492 000

frå kr 200 000 til kr 1 692 000

3635

Venteløn mv.

1

Refusjon statleg verksemd mv., blir auka med

1 000 000

frå kr 12 000 000 til kr 13 000 000

85

Innfordringar av feilutbetalingar av venteløn, blir redusert med

100 000

frå kr 300 000 til kr 200 000

3640

Arbeidstilsynet

4

Kjemikaliekontroll, gebyrer, blir redusert med

1 483 000

frå kr 6 809 000 til kr 5 326 000

5

Tvangsmulkt, blir auka med

2 535 000

frå kr 2 465 000 til kr 5 000 000

(NY)

6

Refusjonar, blir løyva med

3 500 000

7

Byggesakshandsaming, gebyr, blir redusert med

1 985 000

frå kr 22 085 000 til kr 20 100 000

8

Refusjon utgifter til regionalt verneombod, blir auka med

2 106 000

frå kr 12 720 000 til kr 14 826 000

(NY)

9

Gebyr for brot på arbeidsmiljøregelverket, blir løyva med

20 000 000

3642

Petroleumstilsynet

3

Gebyr tilsyn, blir auka med

1 324 000

frå kr 69 165 000 til kr 70 489 000

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift, blir redusert med

5 075 000

frå kr 106 640 000 til kr 101 565 000

5607

Renter av bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

80

Renter, blir redusert med

145 000 000

frå kr 1 120 000 000 til kr 975 000 000

5701

Diverse inntekter

71

Refusjon ved yrkesskade, blir redusert med

109 084 000

frå kr 949 927 000 til kr 840 843 000

73

Refusjon frå bidragspliktige, blir auka med

15 000 000

frå kr 240 000 000 til kr 255 000 000

80

Renter, blir redusert med

1 000 000

frå kr 1 700 000 til kr 700 000

86

Innkrevjing feilutbetalingar, blir redusert med

75 000 000

frå kr 1 300 000 000 til kr 1 225 000 000

87

Diverse inntekter, blir auka med

10 600 000

frå kr 16 600 000 til kr 27 200 000

88

Hjelpemiddelsentralar m.m., blir redusert med

1 000 000

frå kr 65 000 000 til kr 64 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende, blir auka med

15 000 000

frå kr 200 000 000 til kr 215 000 000

5705

Refusjon av dagpengar

70

Refusjon av dagpengar, statsgaranti ved konkurs, blir redusert med

5 000 000

frå kr 28 000 000 til kr 23 000 000

71

Refusjon av dagpengar for grensearbeidarar mv. busett i Noreg, blir redusert med

400 000

frå kr 600 000 til kr 200 000

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Votering i sak nr. 8

Presidenten: Under debatten harLise Christoffersen sett fram to forslag på vegner av Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjeninnføre praksisen med at trygdeoppgjørene legges frem som egen sak for Stortinget, fra og med trygdeoppgjøret for 2019.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen så snart som mulig legge frem sak om endring av reguleringsprinsippene for løpende pensjoner fra lønnsutvikling fratrukket 0,75 pst. til faktisk gjennomsnitt av lønns- og prisutvikling.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 54 mot 48 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 20.33.02)

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:

Meld. St. 5 (2018–2019) – Regulering av pensjoner i 2018 og pensjonisters inntektsforhold – vedlegges protokollen.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.