Stortinget - Møte torsdag den 13. desember 2018

Dato: 13.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 17 S (2018–2019), jf. Prop. 1 S (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 3 [11:13:32]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2019 (Innst. 17 S (2018–2019), jf. Prop. 1 S (2018–2019))