Stortinget - Møte tirsdag den 25. februar 2020

Dato: 25.02.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 12 [15:07:16]

Referat

 • 1. (170) Endringer i friluftsloven (oppfølging av kommune- og regionreformen) (Prop. 42 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2. (171) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Ole André Myhrvold og Per Olaf Lundteigen om å respektere lokaldemokratiet og utrede fortsatt sykehusdrift på Ullevål i tråd med Oslo bystyres vilje (Dokument 8:72 S (2019–2020))

 • 3. (172) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Bengt Fasteraune og Per Olaf Lundteigen om å leggje til rette for auka grunnbemanning og lågare vikarbruk i den kommunale helse- og omsorgstenesta (Dokument 8:73 S (2019–2020))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 4. (173) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen og Marius Meisfjord Jøsevold om sikring av politiressurser til arbeid med voldtekt og vold i nære relasjoner (Dokument 8:71 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 5. (174) Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2018-2019 (Meld. St. 12 (2019–2020))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 6. (175) Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett (Prop. 43 LS (2019–2020))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, unntatt B, som sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 7. (176) Forslag til takst- og rabattsystem for prosjektet rv 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) i Rogaland og til forlengelse av bompengeinnkrevingen i Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 (Prop. 44 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Man fortsatte behandlingen av