Stortinget - Møte tirsdag den 21. april 2020

Dato: 21.04.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 238 S (2019–2020), jf. Meld. St. 18 (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 8 [17:20:34]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Tilbaketrekning av Prop. 48 L (2019–2020) Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti) (Innst. 238 S (2019–2020), jf. Meld. St. 18 (2019–2020))

Talere

Silje Hjemdal (FrP) [] (ordfører for saken): Som saksordfører vil jeg bare kort henvise til det som komiteen har skrevet, der vi sier at komiteen viser til meldingen og tar til etterretning at regjeringen har valgt å trekke tilbake Prop. 48 L for 2019–2020.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8.

Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil sakene nr. 9 og 10 bli behandlet under ett.

Votering, se voteringskapittel