Stortinget - Møte torsdag den 23. april 2020

Dato: 23.04.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 7 [14:48:42]

Referat

  • 1. (268) Miljøkriminalitet (Meld. St. 19 (2019–2020))

    Samr.: Vert send energi- og miljøkomiteen.

  • 2. (269) Kompetansereformen – Lære hele livet (Meld. St. 14 (2019–2020))

    Samr.: Vert send utdannings- og forskningskomiteen.

  • 3. (270) Lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven) (Prop. 80 L (2019–2020))

    Samr.: Vert send utanriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart behandla ferdig. Ber nokon om ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.