Stortinget - Møte tirsdag den 5. mai 2020

Dato: 05.05.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 13 [20:15:14]

Referat

 • 1. (298) Meddelelse fra statsministerens kontor, datert 30. april 2020, om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7–12, jf. beredskapsloven § 3

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (299) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om deltakelse på arrangementet «Back to University» fra offentlige institusjoner (Dokument 8:91 S (2019–2020))

Presidenten: Dette forslaget foreslås behandlet etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e – tas ikke under behandling.

Representanten Bjørnar Moxnes har bedt om ordet.

Bjørnar Moxnes (R) []: Alternativet til å behandle Rødts forslag og eventuelt instruere regjeringen i denne saken vil være å slå ring rundt en ukultur, noe som ville overraske, særlig etter uttalelser i media fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Jeg foreslår, etter § 39 annet ledd bokstav b i forretningsordenen, at forslaget sendes til kontroll- og konstitusjonskomiteen, fordi dette dreier seg om kontroll av at regjering og forvaltning følger gjeldende lover, regler og etiske retningslinjer for offentlige ledere og tjenestepersoner, som Statens personalhåndbok og reiseregler.

Tidligere forslag om at Riksrevisjonen skal gjennomgå sakskomplekser, som har blitt vedtatt i Stortinget, har først blitt behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Stortinget har adgang til å igangsette dette, jamfør Lov om Riksrevisjonen § 9: «Stortinget i plenum kan pålegge Riksrevisjonen å sette i gang særlige undersøkelser.» Det har skjedd i få tilfeller, men det er ikke noe argument for å avskjære behandling av forslag om dette uten en realitetsbehandling. Vi mener det er nødvendig å snu alle steiner for å sikre tilliten til viktige offentlige institusjoner.

Jeg ber om en separatvotering over videre behandling av punkt nr. 3 i representantforslaget fordi presidentskapets formelle argumentasjon ikke er gyldig for det punktet om Riksrevisjonen. Jeg håper det kan bli tatt separat.

Presidenten: Er det da noen andre som ønsker ordet til denne saken? – Det er det ikke.

Da legger presidenten opp til at Stortinget voterer over behandlingsmåten for Dokument 8:91 S for 2019–2020. Det voteres over punktene 1, 2 og 3 under ett, siden ingen flere har bedt om ordet og gitt støtte til at man skal ha en separat votering.

Presidenten vil opprettholde det enstemmige forslaget fra presidentskapet om at representantforslaget blir behandlet etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e – tas ikke under behandling.

Forslagsstilleren, Bjørnar Moxnes fra Rødt, ønsker at forslaget blir behandlet etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav b og sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Det voteres alternativt mellom presidentens forslag og forslaget fra Rødt.

Votering:

Ved alternativ votering mellom presidentens forslag og forslaget fra Rødt ble presidentens forslag bifalt med 81 mot 7 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 20.18.39)

Videre ble referert:

 • 3. (300) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Arne Nævra om fjerning av innsatsstyrt finansiering i spesialisthelsetjenesten under koronapandemien (Dokument 8:94 S (2019–2020))

 • 4. (301) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tuva Moflag, Ingvild Kjerkol, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Hege Haukeland Liadal, Nina Sandberg og Øystein Langholm Hansen om digitaliseringsløft for å hindre utenforskap (Dokument 8:97 S (2019–2020))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 5. (302) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård om å sikre hensynet til barnets beste i utvisningssaker (Dokument 8:93 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6. (303) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad og Trygve Slagsvold Vedum om etablering av beredskapslagring av matkorn (Dokument 8:92 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.