Stortinget - Møte tirsdag den 12. mai 2020

Dato: 12.05.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Voteringer

Votering

Etter at det var ringt til votering, sa

presidenten: Då går Stortinget til votering over sakene nr. 1–5 og sakene nr. 11–15 på dagens kart.

Før Stortinget går tilbake til debatten i sak nr. 7, vil presidenten også ta til behandling sak nr. 16, Referat.

Stortinget voterer først over sakene nr. 11–15, som vart behandla først.

Votering i sakene nr. 11-15, debattert 12. mai 2020

Presidenten: Sakene er andre gongs behandling av lover og gjeld lovvedtaka 86 til og med 90.

Det ligg ikkje føre noko forslag til merknader. Stortingets lovvedtak er dermed vedtekne ved andre gongs behandling og vert å senda Kongen i samsvar med Grunnlova.

Sak nr. 1 var ei utgreiing.

Votering i sak nr. 2, debattert 12. mai 2020

Debatt om utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker (Redegjørelsen holdt i Stortingets møte 5. mai 2020)

Debatt i sak nr. 2

Presidenten: Presidenten vil føreslå at utgreiinga frå utanriksministeren om viktige EU- og EØS-saker vert lagd ved møteboka.

Votering:

Forslaget frå presidenten vart samrøystes vedteke.

Votering i sak nr. 3, debattert 12. mai 2020

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Audun Lysbakken, Arne Nævra og Solfrid Lerbrekk om krav om merking av varer som kommer fra områder okkupert av Israel (Innst. 239 S (2019–2020), jf. Dokument 8:15 S (2019–2020))

Debatt i sak nr. 3

Presidenten: Under debatten er det sett fram i alt tre forslag. Det er forslaga nr. 1–3, frå Marianne Marthinsen på vegner av Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre en merkeordning for varer, slik at varer som kommer fra områder okkupert av Israel, må merkes med opprinnelsesområde etter mal av EU-domstolens vedtak om en slik merking.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen klargjøre ansvar for merking av varer som kommer fra områder okkupert av Israel, før de når norske forbrukere.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede kontrollmekanismer og eventuelle sanksjoner mot ansvarlige aktører som bryter ny bestemmelse om merkeordning for varer som kommer fra områder okkupert av Israel.»

Det vert votert alternativt mellom desse forslaga og tilrådinga frå komiteen.

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaga.

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:

Dokument 8:15 S (2019–2020) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Audun Lysbakken, Arne Nævra og Solfrid Lerbrekk om krav om merking av varer som kommer fra områder okkupert av Israel – vedtas ikke.

Votering:

Ved alternativ votering mellom tilrådinga frå komiteen og forslaga frå Arbeiderpartiet og SV vart tilrådinga vedteken med 55 mot 32 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 18.59.39)

Votering i sak nr. 4, debattert 12. mai 2020

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Digital transformasjon og utviklingspolitikken (Innst. 191 S (2019–2020), jf. Meld. St. 11 (2019–2020))

Debatt i sak nr. 4

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:

Meld. St. 11 (2019–2020) – Digital transformasjon og utviklingspolitikken – vedlegges protokollen.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Votering i sak nr. 5, debattert 12. mai 2020

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om offentliggjøring av ugradert informasjon fra Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne (Innst. 241 S (2019–2020), jf. Dokument 8:60 S (2019–2020))

Debatt i sak nr. 5

Presidenten: Under debatten er det sett fram i alt tre forslag. Det er

  • forslag nr. 1, frå Freddy André Øvstegård på vegner av Sosialistisk Venstreparti

  • forslaga nr. 2 og 3, frå Bjørnar Moxnes på vegner av Raudt

Forslag nr. 2 er i løpet av debatten vorte endra og lyder no:

«Stortinget ber presidentskapet om å endre mandatet for utvalget som utreder Stortingets kontrollfunksjoner (Harberg-utvalget) slik at utvalget vurderer og kommer med forslag som muliggjør offentlig innsyn og debatt rundt Riksrevisjonens undersøkelser.»

Forslag nr. 3 er også endra og lyder no:

«Stortinget ber presidentskapet om å endre mandatet for utvalget som utreder Stortingets kontrollfunksjoner (Harberg-utvalget), slik at utvalget vurderer og kommer med forslag til prosedyrer for å sikre Stortingets medvirkning og kontroll med norsk utenriks- og forsvarspolitikk.»

Det vert votert over forslaga nr. 2 og 3. Presidenten forstår det slik at alle vil røysta for desse forslaga.

Votering:

Forslaga frå Raudt – med dei føretekne endringane – vart samrøystes vedtekne.

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:

Dokument 8:60 S (2019–2020) – Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om offentliggjøring av ugradert informasjon fra Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne – vedtas ikke.

Presidenten: Det vert votert alternativt mellom tilrådinga og forslag nr. 1, frå Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen i samråd med Riksrevisjonen sikre at det utgis en rapport om Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne, der så mye informasjon som forsvarlig gjøres offentlig.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Ved alternativ votering mellom tilrådinga frå komiteen og forslaget frå Sosialistisk Venstreparti vart tilrådinga vedteken med 81 mot 7 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 19.03.16)