Stortinget - Møte torsdag den 11. juni 2020

Dato: 11.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 355 S (2019–2020), jf. Dokument 8:75 S (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 1 [10:01:23]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Nicholas Wilkinson, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra og Freddy André Øvstegård om å stramme inn karanteneordningen for tidligere medlemmer av regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere i regjeringsapparatet (Innst. 355 S (2019–2020), jf. Dokument 8:75 S (2019–2020))

Talere

Presidenten: Presidenten vil ordne debatten slik: 3 minutter til hver partigruppe.

Videre vil det ikke bli gitt anledning til replikker, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får også en taletid på inntil 3 minutter.

Morten Wold (FrP) [] (andre visepresident): Innstillingen som presidentskapet legger frem, gjelder et representantforslag fra SV, der det foreslås å be regjeringen stramme inn karanteneordningen for politisk ledelse i departementene på nærmere angitte punkter.

Forslaget gjelder bl.a. sammensetningen av karantenenemnda, begrensninger i adgangen til å opprette selskaper i karanteneperioden og overtredelsesgebyr og tilbakebetalingsplikt ved brudd på karanteneloven. For øvrig foreslås det en endring i etterlønnsordningen for politikere i departementene.

Tilsvarende forslag ble fremmet av representanter fra SV i forrige sesjon. Det ble ikke vedtatt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde i en uttalelse informert om at det ville komme en lovrevisjon på området. Jeg merker meg i den sammenheng at regjeringen i februar 2020 besluttet at det skal nedsettes et utvalg som skal gjennomgå karanteneloven.

Det fremgår av representantforslaget som er til vurdering her i dag, at forslagsstillerne var kjent med at et slikt lovutvalg skal oppnevnes. Forslagsstillerne mente likevel at Stortinget bør gi klarere bestillinger til utvalget om et minimum av innstramminger i karanteneordningen, i tråd med det som fremmes i forslaget. Presidentskapet er ikke enig i det. Vi mener det er hensiktsmessig at Stortinget avventer lovutvalgets arbeid og regjeringens behandling av det, i tråd med god praksis. Det er ikke ønskelig å legge bindinger på utvalgets arbeid, slik representantforslaget legger opp til.

Jeg noterer meg at det fremgår av pressemeldingen fra regjeringen om lovutvalget at det skal vurdere fire av de fem forslagene som fremmes i representantforslaget, og som også ble fremmet i forrige sesjon. Det er bra, og presidentskapet har lagt til grunn at dette vil bli fulgt opp av lovutvalget.

Det siste forslaget i representantforslaget går ut på at ordningen for fratredelsesytelse til politisk ledelse i departementene bør endres slik at de som har lønns- eller næringsinntekt eller pensjon e.l. etter fratredelse, ikke får utbetalt fratredelsesytelse i én måned, uavhengig av hvor inntekten stammer fra. Dette inngår ikke i det som skal vurderes av lovutvalget. Presidentskapet mener likevel det ikke er hensiktsmessig å vurdere endringer i enkelte elementer av eksisterende regler om fratredelsesytelse nå uten at dette ses i en helhetlig sammenheng.

Før det vurderes å gjøre endringer i reglene om fratredelsesytelse, mener presidentskapet at man bør avvente både arbeidet med å revidere karanteneloven samt arbeidet til utvalget som skal utrede felles prinsipper for godtgjørelse til politikere på alle forvaltningsnivåer som Stortinget har vedtatt at skal nedsettes.

I denne omgang er følgelig presidentskapets tilråding at ingen av enkeltforslagene i representantforslaget vedtas. Jeg viser til merknadene i innstillingen og anbefaler med det presidentskapets enstemmige tilråding.

Karin Andersen (SV) []: Jeg skulle kanskje ikke være overrasket, men jeg må si at jeg er litt opprørt over at verken presidentskapet eller – slik det ser ut – resten av Stortinget vil ha en mening om dette. Det har altså vært sak etter sak som har vært offentlig kjent og kritisert, der det har vært brudd på reglene. Og dette stortinget – flertallet her – har ingen problemer med å vedta veldig strenge regler også i enkeltparagrafer når det gjelder innstramming for folk som ellers har ytelser fra det offentlige. Men når det gjelder oss sjøl, skal vi altså ikke ha en mening, sjøl om vi ser at det misbrukes. Så jeg fremmer de forslagene som vi har tatt opp i representantforslaget.

Det er tid for å stramme inn når det gjelder opprettelse av konsulentselskaper f.eks. Det er greit å gjøre det, men man kan ikke gjøre det spekulativt, slik det ser ut som om flere har gjort – opprettet et selskap, fått etterlønn i tre måneder, og så latt selskapet bare fisle ut etterpå, uten noen som helst slags aktivitet i det. Det er helt greit å opprette et selskap, men da må man gå i karantene uten at man får lønn for det, og så får man melde seg for Nav som andre folk og ta den jobben som er tilvist, som andre folk. Det skal ikke være forskjell på politikere og andre folk. Det er vi som sitter og vedtar reglene som andre må følge, og dem må vi jammen klare å følge sjøl. Så det er behov for å stramme inn i hvem som bestemmer over disse reglene. Det har ingen mening at det skal sitte ekspolitikere og bestemme over ekspolitikere. Det bør legges til f.eks. Nav kontroll, som er de som kan følge opp slike ting.

Det er også behov for at det blir en reaksjon når noen bryter reglene, at man mister de pengene man urettmessig har fått, og at man får en straff, slik som andre får når de bryter reglene og får ytelser de ikke har krav på. Jeg er ganske overrasket over at presidentskapet ikke mener at det er riktig, og at det skal være andre regler for politikere enn for andre mennesker i dette samfunnet når de bryter regler om å få ytelser.

Det må være mulig å kreve tilbake godtgjørelse som er gitt, og det må være hjemmel for at det skal kunne medføre straff hvis man gjør det. Til det siste punktet: Det handler om at når man går ut av regjeringen, kunne man før, når man gikk tilbake til Stortinget, også få dobbelt lønn i én måned. Det fikk vi stoppet. Men fremdeles kan en statsråd som går av og går rett tilbake til en godt betalt jobb, også få full lønn som statsråd i én måned til. Det har ingen mening.

Disse reglene må endres. Det mener SV, og jeg hadde virkelig håpet at det var flere partier som kunne si noe om dette i dag, og vise at de også ser disse urettferdighetene.

Presidenten: Representanten Karin Andersen har tatt opp de forslagene hun refererte til.

Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1.

Votering, se voteringskapittel