Stortinget - Møte torsdag den 11. juni 2020

Dato: 11.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 9 [15:08:26]

Referat

  • (379) Redegjørelse av olje- og energiministeren om Equinor ASAs virksomhet i USA og statens eieroppfølging (Redegjørelsen holdt i Stortingets møte 10. juni 2020)

Presidenten: Redegjørelsen foreslås sendt energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for næringskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Representanten Lars Haltbrekken har bedt om ordet.

Lars Haltbrekken (SV) []: SV mener at denne saken er av en så alvorlig karakter at den bør gå til kontroll- og konstitusjonskomiteen, og foreslår derfor det.

Presidenten: Da har representanten Lars Haltbrekken fremmet forslag om å sende redegjørelsen til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten åpner for en kort runde med stemmeforklaringer.

Geir Pollestad (Sp) []: Eg tek ordet på vegner av næringskomiteen.

Etter forretningsordenen § 14 skal saker som gjeld statleg eigarskap, behandlast av næringskomiteen. Det gjeld uavhengig av om selskapet som er til behandling, ligg under eit anna departement enn Nærings- og fiskeridepartementet. Her gjeld det altså Equinor, som ligg under Olje- og energidepartementet. Det er fullt ut akseptabelt å støtta presidentens forslag, men eg vil berre understreka at forretningsordenen har ein anna ståstad til denne typen spørsmål.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til stemmeforklaring, og det voteres over behandlingsmåten.

Det voteres alternativt mellom presidentens forslag og forslaget fra Sosialistisk Venstreparti.

Votering:

Ved alternativ votering mellom presidentens forslag og forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble presidentens forslag bifalt med 82 mot 7 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.10.35)

Videre ble referert:

  • 2. (380) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Audun Lysbakken, Arne Nævra, Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård om profittfri barnehage (Dokument 8:123 S (2019–2020))

    Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.