Stortinget - Møte torsdag den 11. juni 2020

Dato: 11.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 300 S (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 2 [10:08:27]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. juli-31. desember 2019 (Innst. 300 S (2019–2020))

Talere

Dag Terje Andersen (A) [] (komiteens leder): La meg på vegne av en enstemmig komité gi noen få merknader. Det er veldig lite å bemerke i innstillinga denne gangen. Det er jo greit å få klarlagt at det i løpet av siste halvår i fjor ikke var noen dissenser i regjeringa. I den grad noen måtte få inntrykk av at regjeringa noen ganger kan være internt uenig, er det i hvert fall ikke noe som har kommet til uttrykk i form av dissenser. Vi har heller ingen merknader til embetsutnevnelse. Da vil jeg nevne at vi tidligere har hatt litt problemer med å få oversikt over komplekse søkerlister, sånn at vi har full oversikt over hvem som har vært aktuelle kandidater til embetsutnevnelser. Men som vi bemerker i innstillinga, er det en situasjon som har forbedret seg, da vi i all hovedsak får den informasjon Stortinget bør få.

Bare en kort merknad når det gjelder forskrifter: Vi har ingen merknad til de forskrifter som vi nå har hatt til innsyn. Det er ikke noen forskrifter som det er funnet grunnlag for å gå nærmere inn i, men det er et tema som det er viktig at vi i Stortinget følger opp. La meg bruke som eksempel den diskusjonen som har vært om rovviltpolitikk f.eks. Det er ett eksempel på at det har blitt diskutert om hvorvidt regjeringens bruk av forskrifter, oppfølgingen, har vært i tråd med Stortingets intensjon.

Men kanskje enda mer enn det: Noe som vi i fjor la vekt på ved denne gjennomgangen, var de mange forskrifter som vedtas på delegert fullmakt, som ikke vedtas av departementer, men ute i apparatet. Vi sa det da, og jeg er trygg på at jeg snakker på vegne av en hel komité når jeg nå sier at det er et tema vi må følge nøye framover, både vi, eventuelt Riksrevisjonen og andre: Når det er folk som sitter på delegert fullmakt langt ut i systemet, er det selvfølgelig spesielt viktig for departementet og statsrådene, men også for oss i Stortinget, å følge med på at forskriftene blir utformet i tråd med Stortingets intensjon. Det er mange ledd fra vi har en diskusjon i Stortinget om en lov, til konsekvensene av den loven møter hverdagssamfunnet vårt. Derfor blir det utrolig viktig framover å følge med på at den demokratiske prosessen får gjennomslag helt ut i systemet. Det er et tema vi har diskutert i komiteen og kommer til å være opptatt av å følge framover.

Utover det er det ingen merknader i innstillinga som her foreligger, og innstillinga er hele veien enstemmig.

Statsråd Monica Mæland []: Årsmeldingen for 2019 løfter fram fire viktige temaer, og jeg har lyst til å si litt om ett av de temaene. Det gjelder bruk av ny teknologi i forvaltningen, for på dette området vil det oppstå en rekke spørsmål og dilemmaer knyttet til rettslig regulering.

Helautomatiserte beslutningssystemer og bruk av ny teknologi kan legge til rette for både effektiv saksbehandling, lik praksis over hele landet og en veldig systematisk og korrekt oppfølging av borgernes rettigheter. Det er veldig bra. Samtidig er det veldig viktig å være oppmerksom på at dette også har en … (presidenten avbryter).

Presidenten: Statsråd Mæland, beklager at jeg avbryter deg, men er ditt innlegg til sak nr. 3 og ikke til sak nr. 2?

Statsråd Monica Mæland []: Det kan godt være, president. (Munterhet i salen.)

Presidenten: Men statsråden er hjertelig velkommen tilbake på talerstolen i neste sak.

Da er det ikke flere som har bedt om ordet i sak nr. 2.

Votering, se voteringskapittel