Stortinget - Møte tirsdag den 22. oktober 2019

Dato: 22.10.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Voteringer

Votering

Eva Kristin Hansen hadde her overtatt presidentplassen.

Etter at det var ringt til votering, uttalte

presidenten: Da er Stortinget klar til å gå til votering over sakene på dagens kart.

Votering i sak nr. 1, debattert 22. oktober 2019

Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Innst. 20 S (2019-2020))

Debatt i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten har Bjørnar Moxnes satt fram et forslag på vegne av Rødt. Forslaget lyder:

«1. Stillingen som Stortingets ombudsmann for forvaltningen utlyses på ny.

2. Kontorsjef Bjørn Dæhlin konstitueres som Stortingets ombudsmann for forvaltningen fra 1. januar 2020 inntil ny ombudsmann for forvaltningen tiltrer.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Voteringstavlene viste at det var avgitt 89 stemmer mot og 7 stemmer for forslaget fra Rødt.

(Voteringsutskrift kl. 15.01.52)

Presidenten: Mye tyder på at flere har stemt feil. Da tar vi voteringen om igjen.

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 98 mot 3 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.02.27)

Presidentskapet hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
  • 1. Til Stortingets ombudsmann for forvaltningen for tidsrommet 1. februar 2020 til 31. desember 2021 velges Hanne Harlem.

  • 2. Kontorsjef Bjørn Dæhlin konstitueres som Stortingets ombudsmann for forvaltningen for tidsrommet 1. til 31. januar 2020.

Presidenten: Det voteres over tilrådingens punkt 1.

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Presidentskapets innstilling ble bifalt med 94 mot 3 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.02.58)

Presidenten: Det voteres over tilrådingens punkt 2.

Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Presidentskapets innstilling ble bifalt med 96 stemmer mot 1 stemme.

(Voteringsutskrift kl. 15.03.27)

Votering i sak nr. 2, debattert 22. oktober 2019

Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen (Innst. 23 S (2019–2020))

Debatt i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Som varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen velges: Solfrid Lerbrekk.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: I sakene nr. 3 og 4 foreligger det ikke noe voteringstema.

Votering i sak nr. 5, debattert 22. oktober 2019

Presidenten: Sak nr. 5 er andre gangs behandling av lovsak og gjelder lovvedtak 1.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.