Stortinget - Møte tirsdag den 22. oktober 2019

Dato: 22.10.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 1 (2019–2020), jf. Innst. 21 L (2019–2020) og Prop. 142 L (2018–2019))

Sak nr. 5 [11:34:17]

Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.) (Lovvedtak 1 (2019–2020), jf. Innst. 21 L (2019–2020) og Prop. 142 L (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Dermed er sakene nr. 1–5 på dagens kart ferdig debattert. Stortinget tar nå pause, og i samsvar med den annonserte dagsordenen vil det bli votering kl. 15.

Stortinget avbrøt sine forhandlinger kl. 11.34.

-----

Stortinget gjenopptok sine forhandlinger kl. 15.