Stortinget - Møte tirsdag den 26. november 2019

Dato: 26.11.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representantene Else-May Norderhus og Kari Elisabeth Kaski, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete:

For Vest-Agder: Theodor Helland

For Finnmark: Ragnhild H. Kaski

Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon for representanten Tore Hagebakken fra og med 26. november og inntil videre.

Fra Rødts stortingsgruppe foreligger søknad om omsorgspermisjon for representanten Bjørnar Moxnes 26. november.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

    • For Oppland: Stine Renate Håheim

    • For Oslo: Seher Aydar

Presidenten: Stine Renate Håheim og Seher Aydar er til stede og vil ta sete.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen vil overbringe 15 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Petter Eide vil fremsette et representantforslag.

Petter Eide (SV) []: God morgen! Det er ett forslag fra meg. EU-domstolen har nettopp vedtatt et krav om merking av varer som kommer fra områder okkupert av Israel. Representantene Audun Lysbakken, Arne Nævra, Solfrid Lerbrekk og jeg vil ha tilsvarende merking av varer importert til Norge.

Presidenten: Representanten Lars Haltbrekken vil fremsette et representantforslag.

Lars Haltbrekken (SV) []: Selv på en grå novemberdag går det an å hente energi fra sola. Derfor vil jeg på vegne av stortingsrepresentantene Arne Nævra, Karin Andersen, Petter Eide, Torgeir Knag Fylkesnes, Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås, Kari Elisabeth Kaski og meg selv fremme et forslag om solkraft.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Valg av settepresident

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges en settepresident for Stortingets møter denne uken. – Det anses vedtatt.

Presidenten vil foreslå Ingjerd Schou. – Andre forslag foreligger ikke, og Ingjerd Schou anses enstemmig valgt som settepresident for denne ukens møter.

Sakene nr. 1 og 2 vil bli behandlet under ett.