Stortinget - Møte tirsdag den 2. februar 2021

Dato: 02.02.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 9 [15:08:49]

Referat

 • 1. (221) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i lov 20. desember 2019 nr. 97 om endringer i skattebetalingsloven (Lovvedtak 59 (2020–2021))

  • 2. lov om endring i lov 20. desember 2019 nr. 100 om endring i a-opplysningsloven (Lovvedtak 60 (2020–2021))

  • 3. lov om endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (krav om negativ covid-19-test for rett til innreise og bortvisning ved brudd på regler om innreisekarantene) (Lovvedtak 63 (2020–2021))

  • - er sanksjonert under 22. januar 2021

 • 2. (222) Meddelelse om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3. Datert 29. januar 2021

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3. (223) Tillegg til Prop. 72 LS (2020–2021) om endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: permittering, dagpenger, særordning for lærlinger, kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere) (Prop. 75 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4. (224) Endringer i statsbudsjettet 2021 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien) (Prop. 79 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, unntatt kap. 605, 634, 2541, 2650 og 2651, som sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 5. (225) Endringer i skadeserstatningsloven (kapitaliseringsrente ved utmåling av personskadeerstatning) (Prop. 73 L (2020–2021))

 • 6. (226) Endringer i konkursloven og panteloven mv. (registrering av konkursåpning og legalpant for boomkostninger) (Prop. 74 L (2020–2021))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes justiskomiteen.

 • 7. (227) Endringar i lovgjevinga som følgje av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen (Prop. 77 L (2020–2021))

 • 8. (228) Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (integreringspakke II) (Prop. 78 L (2020–2021))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 9. (229) Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med eksportkontroll av strategiske varer (Dokument 3:4 (2020–2021))

 • 10. (230) Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot kriminalitet ved bruk av IKT (Dokument 3:5 (2020–2021))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 11. (231) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 179/2020 av 11. desember 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2016/429 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet (dyrehelseforordningen) (Prop. 76 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 12. (232) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Nicholas Wilkinson, Torgeir Knag Fylkesnes, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen og Lars Haltbrekken om å avlyse sentralt gitt eksamen våren 2021 (Dokument 8:98 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

Man fortsatte behandlingen av