Stortinget - Møte tirsdag den 16. februar 2021

Dato: 16.02.2021
President: Morten Wold

Innhold

Formalia

President: Morten Wold

Presidenten: Presidenten vil av smittevernhensyn foreslå at publikumsgalleriet holdes stengt også under dagens møte. – Det anses vedtatt.

Representanten Bjørnar Moxnes, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra representanten Une Bastholm om velferdspermisjon i tiden fra og med 16. til og med 18. februar

  • fra Senterpartiets stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Liv Signe Navarsete i tiden fra og med 16. til og med 19. februar

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  2. Vararepresentanten Per Espen Stoknes innkalles for å møte under representanten Une Bastholms permisjon.

Presidenten: Per Espen Stoknes er til stede og vil ta sete.

Valg av settepresident

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges en settepresident for Stortingets møter denne uken, og anser det som vedtatt.

Presidenten vil foreslå Svein Harberg. – Andre forslag foreligger ikke, og Svein Harberg anses enstemmig valgt som settepresident for denne ukens møter.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen overbragte 5 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Per Olaf Lundteigen vil fremsette et representantforslag.

Per Olaf Lundteigen (Sp) []: På vegne av representantene Jan Bøhler, Kjersti Toppe, Trygve Slagsvold Vedum og meg sjøl vil jeg sette fram et representantforslag om at rusavhengige ikke skal straffeforfølges.

Presidenten: Representanten Roy Steffensen vil fremsette et representantforslag.

Roy Steffensen (FrP) []: På vegne av representantene Bård Hoksrud, Solveig Horne, Terje Halleland og meg selv har jeg gleden av å sette fram et representantforslag om tilslutning til forskuttering av prosjektet E39 Hove–Osli. Ved en inkurie står det «Oslo» i overskriften. Det får vi ta i forbindelse med NTP. Denne gangen får vi nøye oss med Osli.

Presidenten: Representanten Øystein Langholm Hansen vil fremsette et representantforslag.

Øystein Langholm Hansen (A) []: På vegne av representantene Kirsti Leirtrø, Torstein Tvedt Solberg og meg selv vil jeg gjerne sette fram et forslag om å legge til rette for forskuttering av utbyggingen av E39 Hove–Osli.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag fortsetter utover kl. 16.