Stortinget - Møte tirsdag den 23. mars 2021

Dato: 23.03.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 24 [15:24:50]

Referat

 • 1. (335) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Kjersti Toppe, Heidi Greni og Willfred Nordlund om at Nav-kontor skal tilby faglig hjelp med minst samme åpningstider som kommunens rådhus (Dokument 8:154 S (2020–2021))

 • 2. (336) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Andreas Limi, Silje Hjemdal og Erlend Wiborg om å sikre tilgjengelighet hos Nav (Dokument 8:156 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3. (337) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Aasrud, Elise Bjørnebekk-Waagen, Arild Grande, Fredric Holen Bjørdal og Lise Christoffersen om nødvendige endringer i regelverket for yrkesskade, herunder de såkalte «oljepionerene» (Dokument 8:150 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen, unntatt forslagene 5 og 6, som behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e (avvises).

 • 4. (338) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Hanne Dyveke Søttar, Kjell-Børge Freiberg, Morten Ørsal Johansen, Tor André Johnsen, Terje Halleland, Gisle Meininger Saudland, Sivert Bjørnstad og Bengt Rune Strifeldt om lokalt selvstyre over motorisert ferdsel i utmark (Dokument 8:155 S (2020–2021))

 • 5. (339) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Siv Mossleth, Willfred Nordlund, Geir Adelsten Iversen og Sandra Borch om revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på redusert byråkrati (Dokument 8:161 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 6. (340) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Nicholas Wilkinson, Eirik Faret Sakariassen, Petter Eide, Karin Andersen, Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård om kamp mot rasisme (Dokument 8:160 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 7. (341) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å forhindre økt ulikhet etter koronapandemien og sikre en rettferdig fordeling av kriseregninga (Dokument 8:159 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, unntatt forslagene 1 og 2, som behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e (avvises).

 • 8. (342) Riksrevisjonens undersøkelse av NVEs arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen (Dokument 3:7 (2020–2021))

 • 9. (343) Melding for året 2020 fra Sivilombudsmannen (Dokument 4 (2020–2021))

 • 10. (344) Melding for året 2020 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse (Dokument 4:1 (2020–2021))

  Enst.: Nr. 8–10 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 11. (345) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Liv Signe Navarsete, Geir Adelsten Iversen og Willfred Nordlund om å styrke kortbanenettet (Dokument 8:158 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Man fortsatte behandlingen av