Stortinget - Møte torsdag den 22. oktober 2020

Dato: 22.10.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 387 S (2019–2020), jf. Meld. St. 23 (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 1 [10:01:10]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Nordisk samarbeid (Innst. 387 S (2019–2020), jf. Meld. St. 23 (2019–2020))