Stortinget - Møte fredag den 23. oktober 2020

Dato: 23.10.2020
President: Ingjerd Schou
Dokumenter: (Lovvedtak 12 (2020–2021), jf. Innst. 32 L (2020–2021) og Prop. 6 L (2020–2021))

Sak nr. 8 [09:02:29]

Stortingets vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (forlengelse av lovens varighet) (Lovvedtak 12 (2020–2021), jf. Innst. 32 L (2020–2021) og Prop. 6 L (2020–2021))

Talere

Presidenten: Når det gjelder sak nr. 2, foreligger det et brev fra justis- og beredskapsministeren, datert 22. oktober. Brevet er tilgjengelig i salen og vil bli sendt justiskomiteen.

Statsråd Monica Mæland har bedt om ordet til sak nr. 2.

Statsråd Monica Mæland []: Stortinget har etter første gangs behandling truffet vedtak om en endring i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. Vedtaket går ut på at loven forlenges til 1. juni 2021.

Det ble dessverre ikke inntatt en egen ikrafttredelsesbestemmelse i proposisjonen. Det er uheldig, og jeg setter derfor stor pris på at Stortinget viser imøtekommenhet og finner en løsning. Jeg ser det kan gjøre at det stilles spørsmål ved fra hvilket tidspunkt den foreslåtte lovendringen får virkning. Og jeg er glad for at Stortinget gir meg anledning til å ta dette opp så raskt, slik at vi unngår denne usikkerheten.

At de midlertidige reglene kan videreføres uten opphold, er svært viktig for domstolene. Derfor er det veldig bra at Stortinget, slik jeg oppfatter det, viser vilje til å finne en løsning på dette.

For å få dette til er det behov for å ta inn en ikrafttredelsesbestemmelse, som en del av lovvedtaket som nå er til behandling. Jeg tillater meg derfor å be Stortinget om å vurdere en ikrafttredelsesbestemmelse som kan sikre nettopp at vedtaket om forlengelse av loven får sin tiltenkte virkning.

Jeg er opplyst om at Stortinget skal samles for siste gangs behandling av denne saken den 3. november. Ettersom gjeldende lov da vil oppheves 31. oktober 2020, er det også behov for en egnet overgangsbestemmelse som kan ivareta at reglene gjelder uten opphold. Jeg tillater meg derfor også å be om at Stortinget vurderer en overgangsbestemmelse som kan sikre at loven forlenges med virkning fra 31. oktober.

Jeg kan ikke se at det er særlige betenkeligheter ved å gi en slik overgangsbestemmelse med virkning noen dager før vedtakelsen i Stortinget. Loven gjelder praktiske tilpasninger i måten sakene avvikles på, og kan ikke sies å være inngripende eller å være egnet til å påvirke sakenes utfall. Det vil etter min vurdering ikke være snakk om noen form for tilbakevirkning som er utfordrende etter Grunnloven, men jeg nevner likevel at slike spørsmål, som ellers, må vurderes i den enkelte sak.

For å sikre at det ikke skapes usikkerhet om virkningen av lovvedtaket som følge av at Stortingets behandling avsluttes etter at gjeldende lov oppheves den 31. oktober, er det også grunn til å vurdere en justering i overskriften i vedtaket og av de konkrete formuleringene. Jeg er glad for at et samlet storting er enig i at loven skal fortsette å gjelde slik at vi kan sikre domstolenes virksomhet i den krevende situasjonen vi befinner oss i.

Per-Willy Amundsen (FrP) []: Jeg tar ordet til sak nr. 2. Jeg viser til statsrådens innlegg i saken og vil med dette fremme forslag om lovanmerkning i saken.

Presidenten: Da er forslaget om lovanmerkning tatt opp.

Flere har ikke bedt om ordet til sakene.

Votering, se voteringskapittel