Stortinget - Møte torsdag den 7. april 2022 *

Dato: 07.04.2022
President: Nils T. Bjørke

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:14:41]

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar og Bjørnar Moxnes om uavhengig behandling av søknader om innsyn i dokumenter fra Stortingets administrasjon og presidentskap (Innst. 233 S (2021–2022), jf. Dokument 8:90 S (2021–2022))

 • Sak nr. 2 [10:21:27]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om brev fra Nobelinstituttet, datert 8. september 2021, om Svar på anmodning fra Stortingets presidentskap om informasjon vedrørende driftssituasjonen for Det Norske Nobelinstitutt, og Redegjørelse for driftssituasjonen for Det Norske Nobelinstitutt (Innst. 204 S (2021–2022))

 • Sak nr. 3 [10:30:48]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar og Mímir Kristjánsson om å overlevere rapporten «Eksport av velferdsytelser» fra 2014 til Stortinget, slik at Stortinget kan vurdere hva som skal gjøres for å sikre at Nav-skandalens ofre får nødvendig informasjon til å vurdere krav om oppreisningserstatning og full informasjon om hvordan Nav-skandalen kunne skje (Innst. 205 S (2021–2022), jf. Dokument 8:32 S (2021–2022))

 • Sak nr. 4 [11:07:27]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund, Seher Aydar, Marian Hussein og Grete Wold om foreldelsesfrist for tilbakekallelse av statsborgerskap (Innst. 228 S (2021–2022), jf. Dokument 8:75 S (2021–2022))

 • Sak nr. 5 [11:40:35]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mari Holm Lønseth, Mahmoud Farahmand og Anne Kristine Linnestad om hjemmel til å rutinemessig gjennomføre visitasjon og undersøkelse av asylsøkere i forbindelse med asylregistreringer (Innst. 230 S (2021–2022), jf. Dokument 8:82 S (2021–2022))

 • Sak nr. 6 [12:13:33]

  Interpellasjon fra representanten Abid Raja til justis- og beredskapsministeren: «Skuddene mot William Nygaard i 1993 var et attentat mot det frie ord. En rekke forleggere, oversettere og bokhandlere ble angrepet etter at regimet i Iran oppfordret til drap på alle som var i befatning med Salman Rushdies bok Sataniske vers. Saken er av stor prinsipiell betydning også i dag fordi den berører vår mest grunnleggende frihet – ytringsfriheten. 29 år etter drapsforsøket er saken fortsatt uløst og ingen stilt til ansvar. Saken er formelt under etterforskning, men berører direkte vårt forhold til andre land, internasjonal rettsorden og mulighet for etterlysning, samt vår evne til å ta opp angrep på ytringsfriheten med regimer som undertrykker den. Er statsråden villig til å innlede dialog med involverte land, løfte spørsmålet i internasjonale fora og ta utenrikstjenesten aktivt i bruk slik at denne saken kan få den avslutningen som er et demokrati verdig?»

 • Sak nr. 7 [12:43:35]

  Debatt om utviklingsministerens redegjørelse om nordisk samarbeid (Redegjørelsen holdt i Stortingets møte 31. mars 2022)

 • Sak nr. 8 [12:43:40]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Rapport til Stortinget fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd 2021 (Innst. 227 S (2021–2022), jf. Dokument 17 (2021–2022))

 • Referatsaker

 • sakene nr. 7 og 8 [14:08:31]

  Debatt om utviklingsministerens redegjørelse om nordisk samarbeid (Redegjørelsen holdt i Stortingets møte 31. mars 2022) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Rapport til Stortinget fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd 2021 (Innst. 227 S (2021–2022), jf. Dokument 17 (2021–2022))

 • Sak nr. 9 [14:39:12]

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Margret Hagerup, Jan Tore Sanner, Kari-Anne Jønnes, Himanshu Gulati, Abid Raja og Kjell Ingolf Ropstad om å oppheve frysvedtaket for behandling av søknader om godkjenning som friskole med særskilt profil eller videregående opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogrammer (Innst. 226 S (2021–2022), jf. Dokument 8:93 S (2021–2022))

 • Sak nr. 10 [15:43:23]

  Innstilling frå næringskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Olve Grotle, Linda Hofstad Helleland og Lene Westgaard-Halle om ein visjon om at ingen fiskarar skal omkome på havet i framtida (Innst. 224 S (2021–2022), jf. Dokument 8:86 S (2021–2022))

 • Sak nr. 11 [16:03:43]

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingrid Fiskaa, Christian Torset og Torgeir Knag Fylkesnes om å stramme inn praktiseringen av anskaffelsesregelverket når det gjelder næringslivets overholdelse av folkeretten (Innst. 223 S (2021–2022), jf. Dokument 8:84 S (2021–2022))

 • Voteringer

Møtet hevet kl. 16.24.