Stortinget - Møte fredag den 8. oktober 2021 *

Dato: 08.10.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Voteringer

Votering

Presidenten: Stortinget går da til votering.

Votering i sak nr. 2, debattert 8. oktober 2021

Innstilling fra fullmaktskomiteen om representantenes fullmakter (Innst. 1 S (2021–2022))

Debatt i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

Klagen fra Jean Hasan tas ikke til følge.

II

Klagen fra Jean Hasan om hans ektefelles stemmerett avvises.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Videre var innstilt:

III

Fullmaktene for representantene og vararepresentantene fra Østfold valgdistrikt, Akershus valgdistrikt, Oslo valgdistrikt, Hedmark valgdistrikt, Oppland valgdistrikt, Buskerud valgdistrikt, Vestfold valgdistrikt, Telemark valgdistrikt, Aust-Agder valgdistrikt, Vest-Agder valgdistrikt, Rogaland valgdistrikt, Hordaland valgdistrikt, Sogn og Fjordane valgdistrikt, Møre og Romsdal valgdistrikt, Sør-Trøndelag valgdistrikt, Nord-Trøndelag valgdistrikt, Nordland valgdistrikt, Troms valgdistrikt og Finnmark valgdistrikt godkjennes.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.