Stortinget - Møte torsdag den 20. oktober 2022

Dato: 20.10.2022
President: Morten Wold

Innhold

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:02:26]

  Interpellasjon fra representanten Alfred Jens Bjørlo til olje- og energiministeren: «Bølgjekraft kan bli ein viktig del av framtidas grøne energimiks. Det skjer for tida ei rask teknologiutvikling innanfor bølgjekraft – mellom anna mogleg integrering med flytande offshore vind. European Energy Forum anslår at bølgjekraft kan levere 10 pst. av Europas elektriske kraftproduksjon innan 2050. I Noreg er SINTEF ein sentral aktør i teknologiutviklinga, og det skal testast ut elektrifisering av havbruksanlegg med bølgjekraft i Vestland. Kva vil regjeringa gjere for at Noreg skal bli ein leiande nasjon i utviklinga av bølgjekraftteknologi?»

 • Sak nr. 2 [10:19:37]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2021, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid (Innst. 24 S (2022–2023), jf. Meld. St. 14 (2021–2022))

 • Sak nr. 3 [11:14:55]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Abid Raja, Sveinung Rotevatn, Ola Elvestuen og Grunde Almeland om en ny norsk EU-utredning (Innst. 22 S (2022–2023), jf. Dokument 8:243 S (2021–2022))

 • Sak nr. 4 [11:54:33]

  Interpellasjon fra representanten Mahmoud Farahmand til utenriksministeren: «Etter drapet på den 22 år gamle kurdiske kvinnen har det iranske folket tatt til gatene i demonstrasjoner. Som en reaksjon på de omfattende og landsdekkende demonstrasjonene har regimet i Teheran beordret massiv maktbruk mot demonstrantene. Hundrevis er drept og skadet. Ny norsk sanksjonslov åpner for muligheten til å gjennomføre sanksjoner på individnivå. Flere av våre allierte, herunder EU-land, jobber nå med å innføre sanksjoner mot individer i Revolusjonsgardens (IRGC) og Basij-militsens ledelse. Bør ikke Norge gjøre det samme?»

 • Sak nr. 5 [12:42:35]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Grunde Almeland, Alfred Jens Bjørlo og Ola Elvestuen om mer nordisk forsvarssamarbeid (Innst. 23 S (2022–2023), jf. Dokument 8:258 S (2021–2022))

 • Referatsaker

 • Voteringer

Møtet slutt kl. 14.09.