Stortinget - Møte fredag den 8. desember 2023

Dato: 08.12.2023
President: Svein Harberg
Dokumenter: (Innst. 103 S (2023–2024), jf. Dokument 8:14 S (2023–2024))

Innhold

Sak nr. 10 [14:46:42]

Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Bengt Rune Strifeldt og Christian Tybring-Gjedde om adgang til å tilbakekalle retten til å seile under norsk flagg, av hensyn til nasjonale interesser (Innst. 103 S (2023–2024), jf. Dokument 8:14 S (2023–2024))

Talere

Alfred Jens Bjørlo (V) [] (ordførar for saka): Eg har tenkt å gjere dette veldig kort.

Representantframlegget frå Framstegspartiet gjeld altså heimel til å kalle tilbake retten til å segle under norsk flagg av omsyn til nasjonale interesser. Det er eit fleirtal i komiteen, alle partia bort sett frå Framstegspartiet, som går inn for å avvise framlegget.

Eg tenkjer at vi ikkje treng å trekkje debatten noko meir ut enn det.

Solveig Vitanza (A) []: Saken vi skal behandle, er fremmet på bakgrunn av en av vår tids største utfordringer, nemlig migrasjon over Middelhavet. Over 20 000 migranter har dødd i Middelhavet siden 2014 – på en reise som er svært farlig og traumatisk, spesielt for barn og unge. Det at om lag halvparten av alle mennesker på flukt i verden er barn, er helt forferdelig å tenke på.

Bakgrunnen for forslaget er situasjonen rundt det norskflaggede skipet «Ocean Viking» i november 2022. Det synes i første rekke å være motivert av ønsket om å kunne tilbakekalle retten fra et privat NGO-skip som driver redningsvirksomhet i Middelhavet, til å seile under norsk flagg.

Å frata norskregistrerte skip muligheten til å ta om bord migranter i havsnød har klare moralske sider. I tillegg kommer at det kan være vanskelig å forene med den grunnleggende havrettsregelen om at enhver stat skal pålegge kapteinen på skip som fører statens flagg, plikt til å yte bistand til personer i havsnød. Det er også viktig å påpeke at ingen andre europeiske land har hjemmelsgrunnlag for å nekte registrering eller tilbakekalling av skips rett til å seile under nasjonens flagg av hensyn til nasjonale eller utenrikspolitiske interesser.

Vi i Arbeiderpartiet og Senterpartiet synes rett og slett ikke det vil være helt riktig å ha egne regler for dette i Norge.

Jeg er bekymret for og usikker på hva konsekvensen av dette forslaget ville kunne føre med seg for skipsfarten. Det er viktig at vi har et regelverk som ikke skiller seg nevneverdig fra andre lands regler i denne sammenhengen. Rederiene og andre maritime aktører skal vite at vi har forutsigbare rammer for næringsvirksomhet i norsk skipsfart. En mulighet for å tilbakekalle retten til å seile under norsk flagg vil kunne føre til det motsatte. Jeg foreslår derfor, på lik linje med et bredt flertall i næringskomiteen, å stemme nei til forslaget fra Fremskrittspartiet.

Christian Tybring-Gjedde (FrP) []: Det er sent på en fredag ettermiddag, så jeg vil bare si at et skip som ikke har noen tilknytning til Norge, og som seiler med norsk flagg, seiler under falskt flagg.

Jeg tar hermed opp Fremskrittspartiets forslag.

Presidenten []: Da har representanten Christian Tybring-Gjedde tatt opp det forslaget han refererte til.

Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 10.

Votering, se tirsdag 12. desember