Stortinget - Møte tirsdag den 19. desember 2023

Dato: 19.12.2023
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Voteringer

Votering

Presidenten []: Da er Stortinget klar til å gå til votering.

Votering i sak nr. 1, debattert 19. desember 2023

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2023–2024), jf. Prop. 1 S (2023–2024))

Debatt i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt fram 47 forslag. Det er

 • forslagene nr. 1 og 2, fra Tone Wilhelmsen Trøen på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus

 • forslagene nr. 3–5, fra Tone Wilhelmsen Trøen på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet

 • forslag nr. 6, fra Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet, Rødt, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus

 • forslagene nr. 7 og 8, fra Tone Wilhelmsen Trøen på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti

 • forslag nr. 9, fra Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet, Rødt og Kristelig Folkeparti

 • forslagene nr. 10–14, fra Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet, Rødt og Pasientfokus

 • forslagene nr. 15 og 16, fra Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus

 • forslagene nr. 17 og 18, fra Tone Wilhelmsen Trøen på vegne av Høyre

 • forslagene nr. 19 og 20, fra Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet og Rødt

 • forslagene nr. 21 og 22, fra Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti

 • forslagene nr. 23–28, fra Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet og Pasientfokus

 • forslagene nr. 29–41 og 44–46, fra Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet

 • forslag nr. 42, fra Seher Aydar på vegne av Rødt og Pasientfokus

 • forslag nr. 43, fra Olaug Vervik Bollestad på vegne av Kristelig Folkeparti

 • forslag nr. 47, fra Alfred Jens Bjørlo på vegne av Venstre

Forslagene nr. 33, 37 og 39 er identiske med forslag som ble votert over i finansdebatten den 4. desember, og de vil derfor ikke bli tatt opp til votering i dag, jf. Stortingets forretningsorden § 38 femte ledd første punktum.

Det voteres over forslag nr. 47, fra Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringa legge fram ein ny nasjonal strategi for antibiotikaresistens før FN sitt planlagde høgnivåmøte om antibiotikaresistens hausten 2024.»

Høyre og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Venstre ble med 69 mot 30 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.28.37)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 43, fra Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen styrke Amatheas rammevilkår, og legge til rette for flere kontorer.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Kristelig Folkeparti ble med 96 mot 3 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.28.56)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 42, fra Rødt og Pasientfokus. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at alle helseforetak har ordninger med egen vikarpool/bemanningsenhet, med fast ansatte vikarer, som har som mål å dekke bemanningsbehovet i helseforetaket.»

Votering:

Forslaget fra Rødt og Pasientfokus ble med 94 mot 5 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.29.13)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 29 og 34, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 29 lyder:

«Stortinget ber regjeringen inkludere forsterkede influensavaksiner til særlig pleietrengende eldre over 65 år i voksenvaksinasjonsprogrammet.»

Forslag nr. 34 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at den innsatsstyrte finansieringen i sykehusene økes til minst 50 pst. for å sikre effektivitet og kortest mulig ventetider for pasientene.»

Votering:

Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 85 mot 13 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.29.28)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 35, 36 og 38, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 35 lyder:

«Stortinget ber regjeringen iverksette et kommunalt forsøksprosjekt i løpet av 2024, der eldre som bor hjemme, får bestille mat levert på døren til selvkost.»

Forslag nr. 36 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2024 videreføre posten på statsbudsjettet med tilskudd til netto tilvekst av nye heldøgns omsorgsplasser, slik at det vil bli flere plasser, og at kommunene settes i stand til å møte det økte behovet.»

Forslag nr. 38 lyder:

«Stortinget ber regjeringen oppheve taket på antall bytter av fastlege.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 85 mot 14 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.29.47)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 30, 31 og 41, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 30 lyder:

«Stortinget ber regjeringen få fortgang i prosessen med å forenkle reglene for markedsføring av vaksinering, slik at flest mulig kan få tilgang til informasjon om vaksinering.»

Forslag nr. 31 lyder:

«Stortinget ber regjeringen tillate snus uten tobakk og andre lignende mindre helseskadelige produkter.»

Forslag nr. 41 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en ordning som åpner for salg av flere reseptfrie legemidler i butikk.»

Venstre har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 82 mot 17 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.30.05)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 32 og 40, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 32 lyder:

«Stortinget ber regjeringen igangsette prosjektering av en geriatrisk sengepost i Alta kommune i løpet av 2024.»

Forslag nr. 40 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at også godkjente ‘Inn på tunet’-gårder som ikke er medlemmer i Inn på tunet Norge SA, kan motta tilskudd etter søknad.»

Venstre og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 81 mot 18 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.30.24)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 44, fra Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en uavhengig følgeevaluering av innføring av anbud på blå resept der pasienter og fagmiljøene deltar. Evalueringen bør skje over en periode på tre år. Regjeringen bes legge frem evalueringen for Stortinget på hensiktsmessig måte.»

Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 80 mot 19 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.30.41)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 45 og 46, fra Fremskrittspartiet.

Forslag 45 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at legene fortsatt har myndighet til å rekvirere det legemiddelet de anser som best for den enkelte pasient, uten unødvendig byråkrati.»

Forslag 46 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at ingen pasienter tvinges til å bytte legemiddel til anbudsvinner.»

Høyre og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 59 mot 40 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.30.59)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 23 og 27, fra Fremskrittspartiet og Pasientfokus.

Forslag nr. 23 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om hvordan man skal redusere antallet overliggere på sykehusene.»

Forslag nr. 27 lyder:

«Stortinget ber regjeringen skrote forslaget om å innføre anbud på blåreseptområdet som en permanent ordning fra 2024.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Fremskrittspartiet og Pasientfokus ble med 85 mot 14 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.31.18)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 24, fra Fremskrittspartiet og Pasientfokus. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen igangsette prosjektering av en fullverdig fødeavdeling i Alta kommune i løpet av 2024.»

Venstre har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Fremskrittspartiet og Pasientfokus ble med 82 mot 17 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.31.36)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 25, 26 og 28, fra Fremskrittspartiet og Pasientfokus.

Forslag nr. 25 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forslag til revidert nasjonalbudsjett i 2024 komme med en vurdering av behovet for utbedringer av landingsplassene på akuttsykehusene for å sikre at de nye redningshelikoptrene kan benytte dem.»

Forslag nr. 26 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det etableres flere ‘inn på tunet’-tilbud for å sikre forskjellige typer tilbud til personer som har demens, sliter psykisk og/eller med rus.»

Forslag nr. 28 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2024 overføre finansieringsansvaret for kontinuerlig blodsukkermåling (CGM) for personer med diabetes type 2 som bruker insulin, fra spesialisthelsetjenesten til blåreseptordningen med virkning fra 1. januar 2024.»

Venstre og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Fremskrittspartiet og Pasientfokus ble med 81 mot 18 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.31.57)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 22, fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å øremerke 10 mill. kroner til Livslosen og arbeidet med å styrke den forebyggende innsatsen mot selvmord.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ble med 83 mot 16 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.32.16)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 21, fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2024 komme tilbake til Stortinget med en konkret plan for etablering av et voksenvaksinasjonsprogram i 2025.»

Venstre og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ble med 78 mot 20 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.32.35)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 20, fra Fremskrittspartiet og Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen i 2024 komme tilbake til Stortinget med et forslag til reduksjon i egenandelstaket.»

Votering:

Forslaget fra Fremskrittspartiet og Rødt ble med 80 mot 17 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.32.52)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 19, fra Fremskrittspartiet og Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke blir kutt i døgnplasser i psykiatrien ved Oslo universitetssykehus.»

Venstre og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Fremskrittspartiet og Rødt ble med 76 mot 22 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.33.11)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 17 og 18, fra Høyre.

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen videreføre kravet om at deler av investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser i institusjon og omsorgsboliger skal gå til netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser i kommunene.»

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere å utvide Modellutviklingsprogrammet for klinisk ernæringsfysiolog som ressurs for omsorgstjenesten til også å gjelde øvrige deler av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Stortinget ber regjeringen komme tilbake på egnet måte.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Høyre ble med 77 mot 22 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.33.30)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 15 og 16, fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus.

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette en egen tilskuddsordning for Ønsketransporten, hos Helsedirektoratet, etter modell av tilskuddsordningen til Fontenehus og Fontenhus Norge.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen la pasienter få beholde sine opprinnelige medisiner, dersom anbud på blåreseptområdet mot formodning blir innført.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus ble med 83 mot 16 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.33.51)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 10, 11 og 13, fra Fremskrittspartiet, Rødt og Pasientfokus.

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen inngå kontrakter med norske legemiddelprodusenter fremfor utenlandske for å sikre norsk beredskapsproduksjon.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringa sikre at ingen av de nåværende akuttenhetene eller fødetilbudene blir lagt ned i den planlagte omstruktureringsprosessen i Helse Nord.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at eldre som mottar hjemmetjenester, får den tannbehandlingen de har krav på.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Fremskrittspartiet, Rødt og Pasientfokus ble med 80 mot 18 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.34.11)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 14, fra Fremskrittspartiet, Rødt og Pasientfokus. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen evaluere hele egenandelssystemet med den hensikt å undersøke hvordan systemet slår ut for ulike pasientgrupper, og komme tilbake til Stortinget med forslag til endringer som sikrer at ordningen ikke forsterker de sosiale helseforskjellene.»

Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Fremskrittspartiet, Rødt og Pasientfokus ble med 79 mot 20 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.34.31)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 12, fra Fremskrittspartiet, Rødt og Pasientfokus. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen stanse videre innføring av Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag inntil St. Olavs hospital er på normalt aktivitets- og bemanningsnivå og feilrettinger i henhold til Helsetilsynets rapport er gjennomført.»

Venstre og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Fremskrittspartiet, Rødt og Pasientfokus ble med 77 mot 22 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.34.50)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 9, fra Fremskrittspartiet, Rødt og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen starte arbeidet med å endre BPA-ordningen over fra et kommunalt ansvar til en statlig ordning i regi av Nav. Dette må skje uten at noen mister eller står i fare for å miste plass i ordningen.»

Venstre og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Fremskrittspartiet, Rødt og Kristelig Folkeparti ble med 75 mot 24 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.35.11)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 7 og 8, fra Høyre og Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjeninnføre ’Den gylne regel’ som sikrer at psykisk helsevern og rusbehandling hver for seg har større vekst enn somatikken i sykehusene.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere stillinger som nasjonal sjefssykepleier og nasjonal sjefjordmor.»

Venstre og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 71 mot 28 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.35.31)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 6, fra Fremskrittspartiet, Rødt, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at det gjøres vurderinger av alternativer for avvikling av Helseplattformen dersom St. Olav ikke kan nå normalt aktivitets- og bemanningsnivå innen rimelig tid.»

Venstre og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Fremskrittspartiet, Rødt, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus ble med 75 mot 24 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.35.52)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 5, fra Høyre og Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at den innsatsstyrte finansieringen i sykehusene opprettholdes på 50 pst. for å sikre effektivitet og kortest mulig ventetider for pasientene.»

Kristelig Folkeparti har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet ble med 63 mot 36 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.36.10)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 3 og 4, fra Høyre og Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede om kliniske farmasøyter i apotek bør få i oppgave å foreta jevnlige legemiddelgjennomganger for pasientene, i nært samarbeid med pasienters fastlege.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i større grad enn i dag benytte seg av ledig privat behandlingskapasitet for å redusere de lange helsekøene.»

Venstre og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Høyre og Fremskrittspartiet ble med 60 mot 39 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.36.31)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at pasienter som er en del av overgangsordningen etter avviklingen av fritt behandlingsvalg, som har behov for lengre tid i behandling, sikres god oppfølging fra sitt helseforetak.»

Venstre og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus ble med 58 mot 41 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.36.52)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at kompetanse og erfaring fra primærhelseteamene bidrar til videre utvikling av en tverrfaglig fastlegetjeneste til det beste for pasientene.»

Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus ble med 54 mot 45 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.37.15)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
A.
Rammeområde 15
(Helse)
I

På statsbudsjettet for 2024 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter

299 351 000

701

Digitalisering i helse- og omsorgstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

378 751 000

60

Tilskudd til helseteknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste

56 700 000

70

Norsk Helsenett SF

72 244 000

73

Tilskudd til innføring av helseteknologi i kommunal sektor, kan overføres

43 225 000

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

36 073 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

4 635 000

72

Kompensasjon til legemiddelgrossister

74 892 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

12 813 000

71

Internasjonale organisasjoner

271 917 000

72

Tilskudd til Verdens helseorganisasjon (WHO)

22 453 000

704

Norsk helsearkiv

1

Driftsutgifter

70 924 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

9 498 000

709

Pasient- og brukerombud

1

Driftsutgifter

87 193 000

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

296 402 000

22

Salgs- og beredskapsprodukter m.m., kan overføres

221 809 000

23

Vaksiner og vaksinasjon mot covid-19, kan overføres

115 000 000

712

Bioteknologirådet

1

Driftsutgifter

14 040 000

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79

120 362 000

22

Gebyrfinansierte ordninger

33 041 000

60

Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21

96 118 000

70

Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

205 504 000

74

Skolefrukt mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

22 880 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

69 372 000

717

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

10 544 000

70

Tilskudd

71 610 000

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

20 731 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

2 564 629 000

71

Resultatbasert finansiering, kan overføres

646 145 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

76 032 508 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

26 840 189 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

19 922 744 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

17 203 337 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

39 062 601 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning

4 187 644 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

1 492 468 000

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning

9 981 658 000

81

Protonsenter, kan overføres

212 563 000

82

Investeringslån, kan overføres

9 711 108 000

83

Byggelånsrenter, overslagsbevilgning

1 193 000 000

86

Driftskreditter

6 118 000 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

3 832 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

116 949 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

3 716 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

1

Driftsutgifter

88 589 000

21

Spesielle driftsutgifter

15 942 000

70

Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv.

3 327 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

468 571 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

14 618 000

737

Historiske pensjonskostnader

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

97 511 000

740

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter

1 538 891 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

123 091 000

741

Norsk pasientskadeerstatning

1

Driftsutgifter

248 422 000

70

Advokatutgifter

54 780 000

71

Særskilte tilskudd

34 931 000

742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

1

Driftsutgifter

188 514 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

16 907 000

745

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter

1 488 121 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

173 657 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

14 856 000

746

Direktoratet for medisinske produkter

1

Driftsutgifter

429 548 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

44 434 000

747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

1

Driftsutgifter

172 686 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

14 908 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

5 350 000

748

Statens helsetilsyn

1

Driftsutgifter

184 385 000

749

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

1

Driftsutgifter

44 226 000

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

149 871 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

10 410 000

61

Vertskommuner

807 853 000

63

Investeringstilskudd - rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69

1 980 235 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag

916 600 000

67

Utviklingstiltak

90 767 000

68

Kompetanse og innovasjon

455 440 000

69

Investeringstilskudd - netto tilvekst, kan overføres

479 530 000

71

Frivillig arbeid mv.

29 784 000

72

Landsbystiftelsen

96 365 000

73

Særlige omsorgsbehov

51 359 000

75

Andre kompetansetiltak

15 786 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

157 868 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

216 111 000

60

Forebyggende helsetjenester

481 355 000

61

Vertskommunetilskudd -Tjenester til innsatte og internerte

217 202 000

63

Allmennlegetjenester

715 802 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

93 869 000

73

Seksuell helse, kan overføres

66 267 000

74

Stiftelsen Amathea

20 779 000

765

Psykisk helse, rus og vold

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

217 811 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres

363 697 000

62

Rusarbeid, kan overføres

469 953 000

71

Brukere og pårørende, kan overføres

168 931 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

582 957 000

73

Utviklingstiltak mv.

161 930 000

74

Kompetansesentre, kan overføres

388 119 000

75

Vold og traumatisk stress, kan overføres

299 329 000

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

37 321 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

429 405 000

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

413 114 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

16 653 000

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21

56 819 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

35 049 000

61

Tilskudd til kommuner

243 714 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

47 295 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

2 932 000 000

71

Psykologhjelp

467 000 000

72

Tannbehandling

2 890 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

1 280 600 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

13 875 500 000

71

Legeerklæringer

20 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

2 350 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

72

Egenandelstak

8 390 200 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

545 000 000

70

Allmennlegehjelp

7 235 200 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62

1 637 900 000

72

Jordmorhjelp

90 000 000

73

Kiropraktorbehandling

135 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

326 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land

13 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

480 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

321 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

268 000 000

Totale utgifter

277 739 188 000

Inntekter

3700

Helse- og omsorgsdepartementet

3

Refusjon av ODA-godkjente utgifter fra Utenriksdepartementet

200 000 000

3704

Norsk helsearkiv

2

Diverse inntekter

3 380 000

3710

Vaksiner mv.

3

Vaksinesalg

224 486 000

3714

Folkehelse

4

Gebyrinntekter

12 713 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån

463 000 000

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008

838 000 000

87

Avdrag på tilskudd til Helseplattformen

227 000 000

3740

Helsedirektoratet

2

Diverse inntekter

22 644 000

4

Gebyrinntekter

42 857 000

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

76 000 000

3741

Norsk pasientskadeerstatning

2

Diverse inntekter

7 633 000

50

Premie fra private

26 018 000

3742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

50

Premie fra private

2 380 000

3745

Folkehelseinstituttet

2

Diverse inntekter

214 879 000

3746

Direktoratet for medisinske produkter

2

Diverse inntekter

38 455 000

4

Registreringsgebyr

90 898 000

3747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

2

Diverse inntekter

14 476 000

4

Gebyrinntekter

42 354 000

3748

Statens helsetilsyn

2

Diverse inntekter

1 044 000

Totale inntekter

2 548 217 000

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2024 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 704 post 21

kap. 3704 post 2

kap. 710 post 22

kap. 3710 post 3

kap. 714 post 22

kap. 3714 post 4

kap. 740 postene 1 og 21

kap. 3740 postene 2 og 4

kap. 741 post 1

kap. 3741 postene 2 og 50

kap. 742 post 1

kap. 3742 post 50

kap. 745 post 1

kap. 3710 post 3

kap. 745 post 1

kap. 3714 post 4

kap. 745 postene 1 og 21

kap. 3745 post 2

kap. 746 postene 1 og 21

kap. 3746 post 2 og 4

kap. 746 post 1

kap. 5572 post 74

kap. 747 postene 1 og 21

kap. 3747 postene 2 og 4

kap. 748 post 1

kap. 3748 post 2

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III
Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2024 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter

290 mill. kroner

22

Salgs- og beredskapsprodukter m.m.

130 mill. kroner

IV
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2024 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

761

Omsorgstjeneste

63

Investeringstilskudd – rehabilitering

4 707,6 mill. kroner

79

Andre tilskudd

1,0 mill. kroner

V
Investeringslån og driftskredittramme til regionale helseforetak

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2024 aktiverer investeringslån og driftskredittrammen til regionale helseforetak i statens kapitalregnskap.

VI
Oppgjørsordninger under Helfo (nettoføring)

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2024 i tilknytning til oppgjørsordninger som forvaltes av Helfo, kan føre utgifter og inntekter uten bevilgninger over kap. 740 Helsedirektoratet på følgende poster:

 • post 60 Oppgjørsordning gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

 • post 61 Oppgjørsordning covid-19-vaksinering

 • post 70 Oppgjørsordning helsetjenester i annet EØS-land

 • post 71 Oppgjørsordning h-reseptlegemidler

 • post 72 Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg

 • post 73 Oppgjørsordning Statens pensjonskasse

Netto mellomregning føres ved årets slutt i kapitalregnskapet for hver av ordningene.

VII
Fullmakt til føring mot mellomværendet med statskassen

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet kan gi Folkehelseinstituttet fullmakt til regnskapsføring av legemiddeldetaljistavgiften mot mellomværendet med statskassen.

VIII
Fullmakt til å donere eller kassere koronavaksiner

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2024 får fullmakt til at vaksinedoser som ikke er planlagt brukt i Norge og som det ikke vurderes som hensiktsmessig å beholde i et beredskapslager, kan doneres eller kasseres.

IX
Oppheving av anmodningsvedtak

Vedtak nr. 328, 18. desember 2020, oppheves.

Presidenten: Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble vedtatt med 54 mot 45 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 21.37.49)

Videre var innstilt:

B.
I

Stortinget ber regjeringen vurdere behovet for en habiliterings- og rehabiliteringsreform som bidrar til å bedre tilbudet i, og samhandlingen mellom, primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Stortinget ber regjeringen komme tilbake på egnet måte.

II

Stortinget ber regjeringen utrede utvidelse av rett til tannbehandling for personer som tidligere har vært rusavhengig, slik at tannhelseproblemer som skyldes tidligere rusavhengighet, blir utbedret og en akseptabel tannhelsetilstand gjenopprettes. Stortinget ber regjeringen komme tilbake på egnet måte, og senest i budsjettet for 2025.

III

Stortinget ber regjeringen om at det gjennomføres en forsvarlig utredning og åpen høring før innføring av anbud på blå resept innføres som en permanent ordning.

Presidenten: Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble med 54 mot 45 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.38.23)

Votering i sak nr. 2, debattert 19. desember 2023

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Helse- og omsorgsdepartementet (Innst. 144 S (2023–2024), jf. Prop. 18 S (2023–2024))

Debatt i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten har Bård Hoksrud satt fram ett forslag på vegne av Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«I statsbudsjettet for 2023 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75,økes med

2 370 500 000

fra kr 2 490 706 000 til kr 4 861 206 000»

Det voteres alternativt mellom dette forslaget og komiteens innstilling I kapittel 732 post 70.

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2023 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 70, blir auka med

7 300 000

frå kr 245 356 000 til kr 252 656 000

703

Internasjonalt samarbeid

71

Internasjonale organisasjoner, blir auka med

118 170 000

frå kr 145 917 000 til kr 264 087 000

710

Vaksiner mv.

22

Salgs- og beredskapsprodukter mm., kan overførast, blir redusert med

7 800 000

frå kr 256 202 000 til kr 248 402 000

23

Vaksiner og vaksinasjon mot covid-19, kan overførast, blir redusert med

690 517 000

frå kr 1 103 857 000 til kr 413 340 000

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under postene 70, 74 og 79, blir redusert med

2 000 000

frå kr 104 398 000 til kr 102 398 000

22

Gebyrfinansierte ordninger, blir redusert med

13 350 000

frå kr 27 400 000 til kr 14 050 000

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, blir redusert med

3 000 000

frå kr 23 048 000 til kr 20 048 000

70

Særskilte tilskudd, kan overførast, kan nyttast under postene 72, 73, 74 og 75, blir auka med

370 500 000

frå kr 2 490 706 000 til kr 2 861 206 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsløyving, blir redusert med

92 300 000

frå kr 37 275 384 000 til kr 37 183 084 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsløyving, blir auka med

179 700 000

frå kr 3 790 289 000 til kr 3 969 989 000

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsløyving, blir auka med

594 000 000

frå kr 8 955 988 000 til kr 9 549 988 000

83

Byggelånsrenter, overslagsløyving, blir auka med

455 000 000

frå kr 595 000 000 til kr 1 050 000 000

86

Driftskreditter, blir auka med

1 287 000 000

frå kr 8 138 000 000 til kr 9 425 000 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

1

Driftsutgifter, blir auka med

8 000 000

frå kr 87 321 000 til kr 95 321 000

21

Spesielle driftsutgifter, blir redusert med

750 000

frå kr 15 447 000 til kr 14 697 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede, blir auka med

21 600 000

frå kr 315 417 000 til kr 337 017 000

737

Historiske pensjonskostnader

70

Tilskudd, overslagsløyving, blir redusert med

21 650 000

frå kr 93 608 000 til kr 71 958 000

747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

1

Driftsutgifter, blir redusert med

4 300 000

frå kr 158 165 000 til kr 153 865 000

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 79, blir redusert med

2 000 000

frå kr 188 035 000 til kr 186 035 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag, blir redusert med

35 400 000

frå kr 938 400 000 til kr 903 000 000

68

Kompetanse og innovasjon, blir redusert med

8 400 000

frå kr 415 899 000 til kr 407 499 000

73

Særlige omsorgsbehov, blir redusert med

1 500 000

frå kr 49 303 000 til kr 47 803 000

79

Andre tilskudd, kan nyttast under post 21, blir redusert med

1 000 000

frå kr 156 349 000 til kr 155 349 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 70, blir auka med

4 000 000

frå kr 220 469 000 til kr 224 469 000

765

Psykisk helse, rus og vold

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 72, blir redusert med

27 000 000

frå kr 192 604 000 til kr 165 604 000

60

Kommunale tjenester, kan overførast, blir redusert med

67 000 000

frå kr 355 302 000 til kr 288 302 000

75

Vold og traumatisk stress, kan overførast, blir redusert med

4 800 000

frå kr 282 706 000 til kr 277 906 000

770

Tannhelsetjenester

70

Tilskudd, kan overførast, kan nyttast under post 21, blir redusert med

34 800 000

frå kr 400 276 000 til kr 365 476 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp, blir auka med

150 000 000

frå kr 2 610 000 000 til kr 2 760 000 000

71

Psykologhjelp, blir auka med

17 000 000

frå kr 419 000 000 til kr 436 000 000

72

Tannbehandling, blir auka med

35 534 000

frå kr 2 634 466 000 til kr 2 670 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt, blir redusert med

40 599 000

frå kr 1 225 599 000 til kr 1 185 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, blir auka med

2 500 000

frå kr 12 897 500 000 til kr 12 900 000 000

71

Legeerklæringer, blir redusert med

3 000 000

frå kr 19 000 000 til kr 16 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell, blir auka med

20 000 000

frå kr 2 220 000 000 til kr 2 240 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

72

Egenandelstak, blir auka med

114 900 000

frå kr 8 035 100 000 til kr 8 150 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttast under post 71, blir auka med

76 000 000

frå kr 484 000 000 til kr 560 000 000

70

Allmennlegehjelp, blir auka med

369 800 000

frå kr 6 541 700 000 til kr 6 911 500 000

71

Fysioterapi, kan nyttast under post 62, blir auka med

123 500 000

frå kr 1 450 000 000 til kr 1 573 500 000

72

Jordmorhjelp, blir auka med

5 000 000

frå kr 82 000 000 til kr 87 000 000

73

Kiropraktorbehandling, blir auka med

8 000 000

frå kr 214 000 000 til kr 222 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling, blir auka med

19 000 000

frå kr 280 000 000 til kr 299 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land, blir redusert med

8 320 000

frå kr 15 320 000 til kr 7 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv., blir auka med

30 282 000

frå kr 409 718 000 til kr 440 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv., blir auka med

59 126 000

frå kr 280 874 000 til kr 340 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag, blir auka med

5 949 000

frå kr 244 051 000 til kr 250 000 000

Inntekter

3700

Helse- og omsorgsdepartementet

3

Refusjon fra Utenriksdepartementet av ODA-godkjente midler, blir redusert med

37 500 000

frå kr 200 000 000 til kr 162 500 000

3701

E-helse, helseregistre mv.

(NY)

3

Tilbakebetaling fra Felles kommunal journal interim AS, blir løyvd med

38 000 000

3710

Vaksiner mv.

3

Vaksinesalg, blir auka med

10 800 000

frå kr 244 186 000 til kr 254 986 000

3714

Folkehelse

4

Gebyrinntekter, blir redusert med

8 150 000

frå kr 11 040 000 til kr 2 890 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån, blir redusert med

11 000 000

frå kr 326 000 000 til kr 315 000 000

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008, blir redusert med

19 000 000

frå kr 725 000 000 til kr 706 000 000

(NY)

87

Avdrag på tilskudd til Helseplattformen, blir løyvd med

32 000 000

3740

Helsedirektoratet

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv., blir redusert med

6 000 000

frå kr 72 000 000 til kr 66 000 000

3746

Statens legemiddelverk

4

Registreringsgebyr, blir redusert med

25 070 000

frå kr 87 067 000 til kr 61 997 000

3747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

2

Diverse inntekter, blir redusert med

4 300 000

frå kr 18 837 000 til kr 14 537 000

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

74

Tilsynsavgift, blir redusert med

3 770 000

frå kr 3 770 000 til kr 0

75

Sektoravgift tobakk, blir redusert med

9 100 000

frå kr 18 952 000 til kr 9 852 000

Votering:

Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Fremskrittspartiet ble innstillingen vedtatt med 86 mot 13 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 21.39.02)

Presidenten: Det voteres over resten av I.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Votering i sak nr. 3, debattert 19. desember 2023

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2023 under Klima- og miljødepartementet, kap. 1429 Riksantikvaren (Innst. 141 S (2023–2024), jf. Prop. 21 S (2023–2024) kap. 1429)

Debatt i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2023 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1429

Riksantikvaren

1

Driftsutgifter, reduseres med

5 000 000

fra kr 163 110 000 til kr 158 110 000

22

Flerårige prosjekter kulturminneforvaltning,kan overføres, økes med

6 000 000

fra kr 30 366 000 til kr 36 366 000

71

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljøer og kulturlandskap,kan overføres, reduseres med

2 000 000

fra kr 145 808 000 til kr 143 808 000

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring,kan overføres, økes med

1 000 000

fra kr 62 637 000 til kr 63 637 000

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Votering i sak nr. 4, debattert 19. desember 2023

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2023 under Kultur- og likestillingsdepartementet (Innst. 145 S (2023–2024), jf. Prop. 23 S (2023–2024))

Debatt i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2023 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

315

Frivillighetsformål

61

Midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser, reduseres med

255 000 000

fra kr 255 000 000 til kr 0

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner, kan overføres, økes med

430 000 000

fra kr 2 068 252 000 til kr 2 498 252 000

78

Frivillighetstiltak, økes med

133 000 000

fra kr 26 806 000 til kr 159 806 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, reduseres med

9 246 000

fra kr 370 808 000 til kr 361 562 000

86

Idrettstiltak, reduseres med

590 000

fra kr 37 829 000 til kr 37 239 000

320

Norsk kulturråd

74

Tilskudd til organisasjoner og kompetansesentre m.m., økes med

120 000

fra kr 367 253 000 til kr 367 373 000

322

Bygg og offentlige rom

01

Driftsutgifter, reduseres med

3 100 000

fra kr 30 581 000 til kr 27 481 000

323

Musikk og scenekunst

01

Driftsutgifter, reduseres med

2 400 000

fra kr 103 997 000 til kr 101 597 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

16 000 000

fra kr 67 420 000 til kr 51 420 000

70

Musikk- og scenekunstinstitusjoner, økes med

13 400 000

fra kr 2 738 201 000 til kr 2 751 601 000

325

Allmenne kulturformål

01

Driftsutgifter, reduseres med

3 000 000

fra kr 78 802 000 til kr 75 802 000

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

5 400 000

fra kr 28 995 000 til kr 23 595 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres, reduseres med

24 200 000

fra kr 99 991 000 til kr 75 791 000

326

Språk- og bibliotekformål

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

9 000 000

fra kr 17 555 000 til kr 26 555 000

328

Museer m.m.

78

Andre museums- og kulturverntiltak, reduseres med

120 000

fra kr 89 656 000 til kr 89 536 000

329

Arkivformål

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

4 000 000

fra kr 5 077 000 til kr 1 077 000

334

Film- og dataspillformål

75

Internasjonale film- og medieavtaler, kan overføres, reduseres med

3 000 000

fra kr 20 488 000 til kr 17 488 000

351

Likestilling

70

Tilskudd til likestilling, økes med

5 481 000

fra kr 56 822 000 til kr 62 303 000

72

Kjønns- og seksualitetsmangfold, økes med

5 519 000

fra kr 36 556 000 til kr 42 075 000

Inntekter

3323

Musikk og scenekunst

02

Billett- og salgsinntekter m.m., reduseres med

16 000 000

fra kr 31 040 000 til kr 15 040 000

3326

Språk- og bibliotekformål

02

Inntekter ved oppdrag, økes med

9 000 000

fra kr 17 564 000 til kr 26 564 000

3329

Arkivformål

02

Inntekter ved oppdrag, reduseres med

4 000 000

fra kr 5 505 000 til kr 1 505 000

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Votering i sak nr. 5, debattert 19. desember 2023

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Barne- og familiedepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 2 og 3) (Innst. 14 S (2023–2024), jf. Prop. 1 S (2023–2024))

Debatt i sak nr. 5

Presidenten: Under debatten er det satt fram 16 forslag. Det er

 • forslagene nr. 1–6, fra Grunde Almeland på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre

 • forslagene nr. 7–8, fra Grunde Almeland på vegne av Fremskrittspartiet og Venstre

 • forslagene nr. 9–11, fra Silje Hjemdal på vegne av Fremskrittspartiet

 • forslagene nr. 12–15, fra Grunde Almeland på vegne av Venstre

 • forslag nr. 16, fra Hege Bae Nyholt på vegne av Rødt

Det voteres over forslag nr. 16, fra Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede hvordan man kan utvikle flere avlastningstilbud for aleneforeldre etter modell fra Rødhette og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Høyre, Venstre og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 69 mot 30 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.40.45)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 12 og 13, fra Venstre.

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen følge opp anbefalingene i rapporten «En barndom for livet» fra ekspertgruppen om barn i fattige familier, ved å øke barnetrygden, skattlegge den og jevne ut satsene til 31 535 kroner per barn.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede hvorvidt barnetrygden skal inngå i inntektsgrunnlaget for mottakere av trygdeytelser.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Venstre ble med 94 mot 5 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.41.05)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 14, fra Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at fars uttaksrett av foreldrepenger ikke påvirkes av aktivitetskrav til mor.»

Rødt og Kristelig Folkeparti har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Venstre ble med 89 mot 10 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.41.23)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 15, fra Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en vurdering om å gjøre Arktisk Filharmoni til et nasjonalt orkester, på linje med Oslo-Filharmonien og Bergen Filharmoniske Orkester.»

Rødt og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Venstre ble med 90 mot 9 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.41.41)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 10 og 11, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å endre merverdiavgiftsloven slik at § 6-2 gjeninnføres, og at lov eller forskrift endres slik at momsfritak for elektroniske nyhetstjenester betinger at innholdet er rettet mot allmennheten i Norge. Kriteriet bør avgrenses negativt i den forstand at det klargjøres at internasjonalt produserte nyhetstjenester som sendes med samme innhold i en rekke land, ikke i tilstrekkelig grad vil anses å være rettet mot allmennheten i Norge.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen starte prosessen med å vurdere om staten skal overta finansieringen av Norsk Hestesenter samt oppgaver knyttet til dopingkontroll, stallkontroller og forebyggende dopingarbeid. Regjeringen bes også endre forskriften til fordeling av overskuddet på hestespill, slik at andelen til de som er premissleverandører for spillet, trav- og galoppsporten, opprettholdes og økes.»

Votering:

Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 86 mot 13 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.41.56)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 9, fra Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem et forslag om lovfesting av tverrfaglig helsekartlegging i helselovgivningen.»

Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 79 mot 20 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.42.15)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 7 og 8, fra Fremskrittspartiet og Venstre.

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at filminsentivordningen får flere søknadsfrister hvert år, inntil ordningen omlegges til en regelstyrt ordning.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en forpliktende opptrappingsplan for filminsentivordningen. Året opptrappingsplanen oppfylles bes regjeringen fremme forslag om å legge om filminsentivordningen til en regelstyrt ordning.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Fremskrittspartiet og Venstre ble med 81 mot 18 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.42.33)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 3, fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjeninnføre gaveforsterkningsordningen.»

Kristelig Folkeparti har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ble med 58 mot 40 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.42.52)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 4–6, fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede mulighetsrommet, innenfor enerettsmodellens og EØS-rettens rammer, for heving av lotterienes omsetningstak, sammenslåing av tillatelser og fjerning av utløpsdato på lotteritillatelser.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen prisjustere omsetningsgrensen for store lotterier med omsetning inntil 360 mill. kroner.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for nødvendige endringer i regelverket for private lotterier for å legge til rette for digitale løsninger for betaling og distribusjon så snart som praktisk mulig, på lik linje med Norsk Tipping.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ble med 60 mot 39 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.43.12)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1 og 2, fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Forslag nr. 1 lyder:

«Regjeringen bes vurdere justeringer i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner for å sikre at flere humanitære organisasjoner igjen kan inkluderes som søknadsberettiget i ordningen. Konkret må det sees på ordlyden om at det ikke gis kompensasjon til virksomhet som kommer ‘offentlige oppgaver til gode’, jf. forskriften § 3 tredje ledd, bokstav f, og videre at det ikke gis kompensasjon til virksomhet som det offentlige kan ‘påvirke eller legge føringer for’, jf. § 3 tredje ledd, bokstav e.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede hvilken effekt en utvidelse av grensen for skattefradraget, for eksempel en dobling, vil ha for de uavhengige inntektene til frivillige lag og organisasjoner.»

Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ble med 58 mot 41 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.43.32)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
A.
Rammeområde 2
(Familie, forbruker, kirke og trossamfunn)
I

På statsbudsjettet for 2024 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

800

Barne- og familiedepartementet

1

Driftsutgifter

167 418 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 882 000

50

Norges forskningsråd

52 821 000

840

Tiltak mot vold og overgrep

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 og kap. 846, post 62

31 774 000

61

Tilskudd til incest- og voldtektssentre, overslagsbevilgning

123 250 000

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under post 21 og post 61 og kap. 858, post 1

144 720 000

73

Tilskudd til senter for voldsutsatte barn, kan overføres

39 232 000

841

Samliv og konfliktløsning

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning

13 516 000

22

Opplæring, forskning, utvikling mv.

6 698 000

23

Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning

6 001 000

842

Familievern

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

405 764 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

26 809 000

70

Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1

265 392 000

843

Adopsjonsstøtte

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning

7 900 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

913 710 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

25 731 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 61, post 62 og post 71

54 581 000

61

Tilskudd til inkludering av barn og unge, kan nyttes under post 71

758 299 000

62

Utvikling i kommunene

58 740 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner

201 318 000

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21 og post 62

77 216 000

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres

12 015 000

847

EUs ungdomsprogram

1

Driftsutgifter, kan overføres

16 968 000

848

Barneombudet

1

Driftsutgifter

24 344 000

853

Barneverns- og helsenemndene

1

Driftsutgifter

256 524 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter

53 045 000

22

Barnesakkyndig kommisjon

15 855 000

23

Kompetansehevingstiltak i barnevernet, kan nyttes under post 72

58 029 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

2 164 000

61

Utvikling i kommunene

71 264 000

62

Tilskudd til barnevernsfaglig videreutdanning, kan nyttes under post 23

29 230 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv.

41 712 000

72

Tilskudd til forskning og kompetanseutvikling i barnevernet, kan overføres, kan nyttes under post 23

134 945 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22

4 518 812 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

28 248 000

22

Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1

3 576 857 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter

468 235 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjoner i Barne-, ungdoms- og familieetaten

1

Driftsutgifter

651 388 000

21

Spesielle driftsutgifter

21 846 000

860

Forbrukerrådet

50

Basisbevilgning

92 340 000

51

Markedsportaler

32 199 000

862

Stiftelsen Miljømerking i Norge

70

Driftstilskudd

16 580 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 50

3 129 000

50

Forskning og undervisning, kan nyttes under post 21

8 541 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

1 840 000

79

EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres

7 547 000

868

Forbrukertilsynet

1

Driftsutgifter

134 849 000

880

Den norske kirke

70

Rammetilskudd til Den norske kirke

2 567 435 000

71

Tilskudd til Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet

120 143 000

881

Tilskudd til trossamfunn m.m.

21

Spesielle driftsutgifter

2 301 000

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning

1 101 231 000

77

Nasjonaljubileet 2030

9 479 000

78

Ymse faste tiltak

17 761 000

882

Kirkebygg og gravplasser

60

Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres

111 497 000

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

14 327 000

883

Kirkebevaringsfondet

1

Driftsutgifter

15 636 000

70

Driftstilskudd bevaringsstrategi

5 000 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning

24 250 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning

715 000 000

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning

595 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning

41 000 000

2531

Bidragsforskott

70

Forskott til utbetaling

690 000 000

Totale utgifter

69 631 357 000

Inntekter

3841

Samliv og konfliktløsning

1

Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag

26 498 000

3842

Familievern

1

Diverse inntekter

865 000

3847

EUs ungdomsprogram

1

Tilskudd fra Europakommisjonen

5 964 000

3855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Diverse inntekter

3 541 000

2

Barnetrygd

3 959 000

60

Kommunale egenandeler

2 641 496 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

452 869 000

60

Kommunale egenandeler

2 700 000

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjoner i Barne-, ungdoms- og familieetaten

1

Diverse inntekter

568 000

3868

Forbrukertilsynet

2

Tilskudd

2 745 000

5706

Bidragsforskott

70

Refusjon fra bidragspliktige

195 000 000

Totale inntekter

3 336 205 000

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Barne- og familiedepartementet i 2024 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 842 post 1

kap. 3842 post 1

kap. 847 post 1

kap. 3847 post 1

kap. 855 post 1

kap. 3855 postene 1, 2 og 60

kap. 856 post 1

kap. 3856 post 1

kap. 858 post 1

kap. 3858 post 1

kap. 868 post 1

kap. 3868 post 2

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen og gjelder derfor også kap. 1633 post 1, for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i utregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III
Satser for barnetrygd

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet i henhold til lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd § 10 for 2024 kan betale ut barnetrygd til barn i alderen 0 år til og med måneden før fylte 6 år med 21 192 kroner per år.

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan for 2024 betale ut barnetrygd til barn i alderen 6 år til og med måneden før fylte 18 år med 18 120 kroner per år.

Arbeids- og velferdsdirektoratet betaler ut utvidet barnetrygd med 30 192 kroner per år.

Enslige forsørgere som fyller vilkårene for rett til utvidet stønad etter barnetrygdloven og full overgangsstønad etter folketrygdloven, og som har barn i alderen 0–3 år, har rett til et småbarnstillegg på 8 352 kroner per år. Dette tillegget gjelder per enslige forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0–3 år vedkommende faktisk forsørger.

IV
Satser for kontantstøtte

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2024 i henhold til lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre § 7 kan betale ut kontantstøtte for barn i alderen 13–23 måneder fra 1. januar 2024 til 31. juli 2024. Fra 1. august til og med 31. desember 2024 kan kontantstøtten utbetales for barn i alderen 13–19 måneder. Satsene fremgår av tabellen under:

Avtalt oppholdstid i barnehage per uke

Kontantstøtte i prosent av full sats

Kontantstøtte per barn per måned

Ikke bruk av barnehageplass

100

7 500

Til og med 8 timer

80

6 000

Fra 9 til og med 16 timer

60

4 500

Fra 17 til og med 24 timer

40

3 000

Fra 25 til og med 32 timer

20

1 500

33 timer eller mer

0

0

V
Sats for engangsstønad ved fødsel og adopsjon

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2024 i henhold til lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 14-17 kan betale ut 92 648 kroner per barn i engangsstønad ved fødsel og adopsjon.

B.
Rammeområde 3
(Kultur og likestilling mv.)
I

På statsbudsjettet for 2024 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

300

Kultur- og likestillingsdepartementet

1

Driftsutgifter

196 369 000

21

Spesielle driftsutgifter

1 210 000

78

Tilskudd til priser og konkurranser m.m.

12 730 000

79

Til disposisjon

16 290 000

315

Frivillighetsformål

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

10 850 000

60

Tilskudd til frivilligsentraler

259 250 000

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

2 440 000 000

71

Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner, kan overføres

140 400 000

73

Tilskudd til studieforbund m.m.

191 000 000

75

Aktivitetsstøtta

5 378 000

78

Frivillighetstiltak

31 050 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

389 800 000

86

Idrettstiltak

43 000 000

320

Kulturdirektoratet og Kulturrådet m.m.

1

Driftsutgifter

210 676 000

51

Fond for lyd og bilde

52 240 000

55

Norsk kulturfond

1 003 160 000

71

Statsstipend

7 000 000

72

Kunstnerstipend m.m., kan overføres

301 170 000

73

Garantiinntekter og langvarige stipend, overslagsbevilgning

180 530 000

74

Tilskudd til organisasjoner og kompetansesentre m.m.

378 495 000

75

Tilskudd til litteraturhus, kunstscener og kompanier m.m.

310 955 000

322

Bygg og offentlige rom

1

Driftsutgifter

26 073 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

43 610 000

50

Kunst i offentlige rom

12 500 000

70

Nasjonale kulturbygg, kan overføres

398 300 000

323

Musikk og scenekunst

1

Driftsutgifter

105 740 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

70 000 000

22

Forsvarets musikk

56 230 000

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

25 400 000

70

Musikk- og scenekunstinstitusjoner

2 852 495 000

325

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter

72 057 000

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

31 500 000

52

Norges forskningsråd

30 510 000

71

Kultur som næring

21 000 000

72

Kultursamarbeid i nordområdene

13 530 000

73

Bodø - Europeisk kulturhovedstad 2024

32 270 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres

140 160 000

78

Barne- og ungdomstiltak

33 940 000

82

Nobels Fredssenter

37 500 000

86

Talentutvikling

55 000 000

326

Språk- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter

817 877 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

18 235 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

60 400 000

73

Språktiltak

38 550 000

74

Det Norske Samlaget

23 475 000

75

Tilskudd til ordboksarbeid

14 650 000

80

Bibliotek- og litteraturtiltak

102 750 000

327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

1

Driftsutgifter

82 732 000

21

Spesielle driftsutgifter

4 680 000

70

Utenlandske krigsgraver i Norge

4 320 000

71

Tilskudd til regionale pilegrimssentre

9 180 000

328

Museer m.m.

70

Det nasjonale museumsnettverket

2 523 800 000

78

Andre museums- og kulturverntiltak

93 305 000

329

Arkivformål

1

Driftsutgifter

452 315 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 270 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

19 500 000

78

Arkivtiltak

10 210 000

334

Film- og dataspillformål

1

Driftsutgifter

135 897 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 420 000

50

Filmfondet

655 000 000

72

Insentivordningen for film- og serieproduksjoner, kan overføres

42 000 000

73

Regionale filmvirksomheter, kan overføres

145 000 000

75

Internasjonale film- og medieavtaler, kan overføres

21 330 000

78

Film- og dataspilltiltak

39 265 000

335

Medieformål

1

Driftsutgifter

62 113 000

21

Spesielle driftsutgifter

3 980 000

70

Kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting

150 000 000

71

Mediestøtte

490 030 000

73

Medietiltak

15 420 000

74

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, kan overføres

23 000 000

79

Norsk rikskringkasting AS - NRK

7 216 454 000

337

Kompensasjons- og vederlagsordninger

70

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

58 090 000

71

Vederlagsordninger mv., kan overføres

299 850 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

1

Driftsutgifter

101 568 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 695 000

350

Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda

1

Driftsutgifter

31 393 000

351

Likestilling

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

37 440 000

70

Tilskudd til likestilling

61 030 000

72

Kjønns- og seksualitetsmangfold

38 155 000

73

Likestillingssentre

23 470 000

353

Likestillings- og diskrimineringsombudet

50

Basisbevilgning

53 380 000

1429

Riksantikvaren

1

Driftsutgifter

161 243 000

21

Spesielle driftsutgifter

31 777 000

22

Flerårige prosjekter kulturminneforvaltning, kan overføres

32 185 000

60

Kulturminnekompetanse i kommunene

9 406 000

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner, kan overføres

41 522 000

71

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljøer og kulturlandskap, kan overføres

151 889 000

72

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, kan overføres

62 298 000

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring, kan overføres

57 850 000

74

Tilskudd til fartøyvern, kan overføres

75 120 000

75

Tilskudd til fartøyvernsentrene, kan overføres

18 552 000

77

Tilskudd til verdiskapningsarbeid på kulturminneområdet, kan overføres

7 986 000

79

Tilskudd til verdensarven, kan overføres

56 785 000

1432

Norsk kulturminnefond

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak

132 298 000

Totale utgifter

25 077 508 000

Inntekter

3300

Kultur- og likestillingsdepartementet

1

Ymse inntekter

100 000

3320

Kulturdirektoratet og Kulturrådet m.m.

1

Ymse inntekter

4 881 000

3322

Bygg og offentlige rom

1

Ymse inntekter

155 000

2

Inntekter ved oppdrag

35 853 000

3323

Musikk og scenekunst

1

Ymse inntekter

388 000

2

Billett- og salgsinntekter m.m.

32 405 000

3325

Allmenne kulturformål

1

Ymse inntekter

2 444 000

3326

Språk- og bibliotekformål

1

Ymse inntekter

23 672 000

2

Inntekter ved oppdrag

18 336 000

3327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

1

Ymse inntekter

34 589 000

2

Inntekter ved oppdrag

4 620 000

3329

Arkivformål

1

Ymse inntekter

2 444 000

2

Inntekter ved oppdrag

5 747 000

3334

Film- og dataspillformål

1

Ymse inntekter

6 723 000

2

Inntekter ved oppdrag

7 738 000

3335

Medieformål

2

Inntekter ved oppdrag

4 101 000

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

2

Gebyr - lotterier

8 695 000

4

Gebyr - stiftelser

220 000

7

Inntekter ved oppdrag

7 870 000

3350

Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda

85

Tvangsmulkt

1 000 000

4429

Riksantikvaren

2

Refusjoner og diverse inntekter

1 404 000

9

Internasjonale oppdrag

4 200 000

Totale inntekter

207 585 000

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kultur- og likestillingsdepartementet i 2024 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 300 post 1

kap. 3300 post 1

kap. 320 post 1

kap. 3320 postene 1 og 3

kap. 322 post 1

kap. 3322 post 1

kap. 322 post 21

kap. 3322 post 2

kap. 323 post 1

kap. 3323 post 1

kap. 323 post 21

kap. 3323 post 2

kap. 325 post 1

kap. 3325 post 1

kap. 326 post 1

kap. 3326 post 1

kap. 326 post 21

kap. 3326 post 2

kap. 327 post 1

kap. 3327 post 1

kap. 327 post 21

kap. 3327 post 2

kap. 329 post 1

kap. 3329 post 1

kap. 329 post 21

kap. 3329 post 2

kap. 334 post 1

kap. 3334 post 1

kap. 334 post 21

kap. 3334 post 2

kap. 335 post 21

kap. 3335 post 2

kap. 339 post 1

kap. 3339 post 2 og 4

kap. 339 post 1

kap. 5568 post 71

kap. 339 post 21

kap. 3339 post 7

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kultur- og likestillingsdepartementet i 2024 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

322

Bygg og offentlige rom

50

Kunst i offentlige rom

5,6 mill. kroner

70

Nasjonale kulturbygg