Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Holten og Ivar Østberg om at arbeidsmarkedstiltak «Varig skjermet sysselsetting» skal organiseres som aksjeselskap og motta driftstilskudd fra både stat og kommune

Til Stortinget
5. april 2001