Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingebrigt S. Sørfonn og Hans Olav Syversen om å styrke hensynet til verdiskaping og regelforenkling ved å samle ansvaret for næringslivsrelaterte lover i ett departement

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Forslagsstillerne viser til at mange offentlige regler, skjemaer og påbud fører til unødige rapporteringskrav og kompliserte regelverk. Småbedrifter og gründere rammes ekstra hardt av "skjemaveldet". Over 99 pst. av bedriftene er nettopp små eller mellomstore. Halvparten er familieeide. Dette er Norges ryggrad. De er viktige for folk og distrikter. Det er viktig at de kan bruke tiden til kjernevirksomheten, i stedet for å måtte sette seg inn i stadig nye lover og regler som tapper dem for konkurransekraft. Forslagsstillerne mener at det derfor er en hovedoppgave i næringspolitikken å forenkle hverdagen til disse bedriftene gjennom å avskaffe unødvendige lover og forskrifter, samt å forenkle innrapporteringen gjennom økt bruk av internettbaserte løsninger som Altinn (hvor bedriftene har ett nettsted å forholde seg til når det gjelder innrapportering til myndighetene).

Forslagsstillerne viser til at nærings- og handelsministeren i august 2008 presenterte Regjeringens handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader. Her er det listet opp ulike tiltak som skal bidra til forenkling, men hva dette vil redusere av kostnader samlet sett, har ikke Regjeringen tallfestet. NHOs beregninger tyder på at disse tiltakene utgjør mindre enn én pst. reduksjon i de administrative byrdene. Forslagsstillerne er enige med NHO i at dette ikke er veldig ambisiøst. Det er for eksempel langt unna EU-målet om en reduksjon på 25 pst. Næringslivets administrative byrder er ifølge NHO relativt sett like store som for 10 år siden. De er beregnet å koste bedriftene omkring 57 mrd. kroner årlig.

Forslagsstillerne mener på denne bakgrunn at det er nødvendig å styrke regelforenklingsarbeidet. Som et ledd i dette, og for å styrke generell hensyntagen til verdiskapingsperspektivet i det næringsrettede regelverksarbeidet, foreslår forslagsstillerne å samle ansvaret for regnskapsretten og selskapsretten, som i dag ligger i henholdsvis Finansdepartementet og Justisdepartementet, i ett departement. Forslagsstillerne mener at disse områdene, herunder revisorloven, regnskapsloven, bokføringsloven, aksjeloven, allmennaksjeloven og selskapsloven, er helt sentrale for norsk næringsliv og verdiskaping. Forslagsstillerne mener at det er naturlig at ansvaret for dette regelverket legges under det departementet som har ansvaret for regelforenklingsarbeidet og har som overordnet målsetting å legge til rette for størst mulig verdiskaping. Forslagsstillerne understreker at Regjeringen har det konstitusjonelle ansvaret for organisering og fordeling av saksområder mellom departementene.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber Regjeringen sørge for at ansvaret for regnskapsretten, herunder revisorloven, regnskapsloven og bokføringsloven, samt selskapsretten, herunder aksjeloven, allmennaksjeloven og selskapsloven, samles i ett departement for å styrke hensynet til verdiskaping og regelforenkling.

25. mars 2009