Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arve Kambe, Eli Skoland, Svein Flåtten og Lars Myraune om å innføre et skjønn ved håndheving av regelbrudd ved skjemautfylling hvor det ikke foreligger noen personlig vinning

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Næringsdrivende er nødt til å forholde seg til en rekke kompliserte skjemaer ved innrapportering til ulike offentlige etater. Fra tid til annen begås det feil ved utfylling av skjemaene, av ulik alvorlighetsgrad. Når feilen er gjort uaktsomt, og uten personlig vinning, bør det etter forslagsstillernes mening kunne utvises skjønn i forvaltningen knyttet til bruk av sanksjoner.

Det bør være et selvstendig mål å redusere skjemaveldet betydelig for næringsdrivende både innenfor landbruksnæringen og andre næringer, samt for privatpersoner. Færre og enklere skjemaer vil redusere risikoen for feil utfylling, og det vil frigjøre tid til å drive verdiskaping.

I Dagens Næringsliv 5. mars 2012 er det omtalt en melkebonde som har gjort en feil ved utfylling av skjema, og fått et krav mot seg på 2,8 millioner kroner. Denne saken viser ikke bare behovet for forenkling av skjemaveldet i landbruksnæringen, men også behovet for en mer fleksibel håndheving av regelbrudd i slike saker. Problemstillingen er tidligere tatt opp av stortingsrepresentant Arve Kambe i Dokument nr. 15:1760 (2010-2011).

Forslagsstillerne mener at kombinasjonen av et komplekst regelverk med mange skjema, og en rigid håndtering av feil utfylling av skjemaene, skaper en uholdbar situasjon for næringsdrivende som ønsker å drive sin virksomhet på en ryddig måte. Forslagsstillerne mener det er nødvendig med en gjennomgang av lov- og regelverk med det formål å innføre en mulighet for skjønnsutøvelse når det ikke foreligger noen personlig vinning.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

  • 1. Stortinget ber regjeringen gå gjennom bruken av sanksjoner ved regelbrudd som følge av feil ved utfylling av skjema, hvor det ikke foreligger noen personlig vinning.

  • 2. Stortinget ber regjeringen på egnet vis fremme forslag som innebærer at forvaltningen kan utøve et rimelig skjønn slik at sanksjonene står i et rimelig forhold til alvoret i regelbruddet.

7. mars 2012