Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold om gjennomgang av offentlige oppreisnings- og erstatningsordninger

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Rettferdsvederlagsordningen er Stortingets egen kompensasjonsordning for personer som har kommet særlig uheldig ut i møte med det offentlige i forhold til andre på samme tid. Ordningen er ikke nærmere regulert i formelle regler, men er utviklet gjennom praksis basert på skjønn. Man vil ikke få dekket sitt økonomiske tap, men etter omstendighetene kan man få et mindre beløp som er et plaster på såret for den uretten man er påført. Man kan ikke søke om rettferdsvederlag for forhold som er omfattet av andre erstatnings- eller kompensasjonsordninger.

Forslagsstillerne mener det er flere grunner til at det er behov for en gjennomgang av Stortingets rettferdsvederlagsordning. For det første er det over ti år siden forrige gjennomgang. For det andre er det flere grupper som forslagsstillerne mener bør vurderes innlemmet i ordningen, som personer som har vært utsatt for alvorlig og helseskadelig mobbing. For det tredje bør det vurderes hvorvidt foreldelsesfristen i erstatningssaker som omhandler vold mot barn, bør fjernes. Fordi det finnes flere erstatningsordninger, som f.eks. voldsoffererstatningsordningen, vil forslagsstillerne understreke at det er et poeng med en helhetlig gjennomgang som ser de ulike ordningene i sammenheng.

I svar på et skriftlig spørsmål representanten Geir Jørgen Bekkevold sendte til barne- og likestillingsministeren i januar i år, skriver daværende statsråd Solveig Horne følgende om de kommunale og fylkeskommunale vederlagsordningene:

«Når det gjelder kommunale og fylkeskommunale vederlagsordninger, går ikke staten inn i disse. Det er opp til den enkelte kommune på selvstendig grunnlag å vurdere om og eventuelt hvordan det skal igangsettes kommunale vederlagsordninger. Dette er begrunnet med det kommunale selvstyret. Det vil derfor være ulikheter mellom kommunene, slik det er på mange andre områder der kommunen har et eget ansvar.»

Selv om forslagsstillerne anerkjenner at staten ikke skal gripe inn i kommunale ordninger, mener forslagsstillerne at det er behov for en gjennomgang av disse ordningene for å avdekke i hvor stort omfang grupper og enkeltpersoner forskjellsbehandles etter som hvilken kommune de er oppvokst i. Forslagsstillerne har fått flere bekymringsmeldinger og sett eksempler på saker hvor dette er tilfelle, og har stor forståelse for at det oppleves svært urettferdig. Dette mener forslagsstillerne er uheldig, da opplevelsen av rettferdig behandling er selve hensikten med alle rettferdsvederlagsordningene.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  • 1. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en helhetlig gjennomgang av offentlige oppreisningsordninger, som i særskilt grad ser på hvilke grupper som ikke er omfattet av ordningene, og vurderer om disse bør innlemmes.

  • 2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en gjennomgang av de ulike kommunale og fylkeskommunale oppreisnings- og erstatningsordningene, for å få oversikt over potensielt problematisk forskjellsbehandling.

7. mars 2018

Geir Jørgen Bekkevold

Olaug V. Bollestad