Representantforslag om utviklingshemmedes rettigheter og likeverd og om tiltak som styrker de grunnleggende rettighetene til mennesker med utviklingshemming

Dette dokument

  • Representantforslag 172 S (2017–2018)
  • Kildedok: Dokument 8:172 S (2017–201 8)
  • Fra: Olaug V. Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Forslagsstillerne viser til at Stortinget har bedt om forslag til tiltak som styrker de grunnleggende rettighetene til mennesker med utviklingshemming.

I NOU 2016: 17 På lik linje – Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming, påvises det at personer med utviklingshemming diskrimineres på en rekke samfunnsområder, både gjennom direkte forskjellsbehandling og gjennom manglende tilpasning og tilrettelegging samt en rekke andre brudd på utviklingshemmedes grunnleggende rettigheter. Utvalget foreslår åtte løft som er nødvendige for at utviklingshemmede skal få oppfylt sine menneskerettigheter på lik linje med andre. Hvert av de åtte løftene inneholder flere anbefalte tiltak som sammen skal bidra til bedring. Utvalgets gjennomgang og forslag viser at det er nødvendig og realistisk å endre situasjonen for personer med utviklingshemming, slik at de kan delta i samfunnet på lik linje med andre.

Bakgrunnen for det offentlige utvalgets arbeid er at Stortinget i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen Frihet og likeverd – om mennesker med utviklingshemming (Meld. St. 45 (2012–2013)) ba regjeringen sette ned et utvalg som skulle foreslå tiltak som styrker de grunnleggende rettighetene til mennesker med utviklingshemming.

NOU 2016: 17 er levert, og en rekke høringsinnspill om rapportens innhold og andre tiltak er sendt til regjeringen.

Utvalgets forslag spenner over flere sektorer, som helse, arbeid, utdanning og bolig. Forslagsstillerne mener det nå er på tide at regjeringen fremmer forslag til endringer i alle disse sektorene.

I tillegg til at forslagene i NOU 2016: 17 må følges opp sektorvis med konkrete lovforslag og med bevilgninger i budsjettsammenheng, mener forslagsstillerne det vil være viktig og nyttig med en helhetlig gjennomgang av tematikken i Stortinget. Forslagsstillerne viser til at regjeringen har igangsatt et arbeid med en sektoroverskridende strategiplan for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Strategidelen skal ifølge regjeringen inneholde en strategi for hvordan staten kan drive en helhetlig og samordnet innsats for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser. Handlingsplandelen skal gi en oversikt over pågående statlige tiltak som skal bidra til økt likestilling av personer med funksjonsnedsettelser. Handlingsplandelen skal også utforme og beskrive eventuelle nye tiltak for likestilling. Barne- og likestillingsdepartementet koordinerer arbeidet med strategiplanen. Funksjonshemmedes organisasjoner, andre berørte fra sivilt samfunn, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, kommunene og relevante fagmiljøer skal involveres på en hensiktsmessig måte i arbeidet med strategiplanen.

Forslagsstillerne mener det vil være hensiktsmessig at også Stortinget involveres i en helhetlig gjennomgang av tematikken, og at en stortingsmelding kan være en egnet måte å legge til rette for Stortingets deltakelse på.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen legge fram en stortingsmelding med forslag til tiltak for at utviklingshemmede skal få oppfylt sine menneskerettigheter på lik linje med andre.

21. mars 2018

Olaug V. Bollestad

Geir Jørgen Bekkevold