Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Solfrid Lerbrekk om å styrke og utvide ordningen med gratis rettshjelp til ofre for trygdeskandalen

Til Stortinget
27. februar 2020

Petter Eide

Karin Andersen

Freddy André Øvstegård

Solfrid Lerbrekk