Lov om revisjon av lov av 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. og endringar i einskilde andre lover

Ot.prp. nr. 57 (1997-98), Innst. O. nr. 15 (1998-99), beslutning. O. nr. 9 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 19.11.1998 Innst. O. nr. 15 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.1998

   Behandlet i Odelstinget: 24.11.1998

   Behandlet i Lagtinget: 03.12.1998