Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 23.03.1999 Innst. O. nr. 58 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.03.1999

   Behandlet i Odelstinget: 22.04.1999

   Behandlet i Lagtinget: 27.04.1999