Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykiatriloven)

Ot.prp. nr. 11 (1998-99), Innst. O. nr. 73 (1998-99), beslutning. O. nr. 71 (1998-99) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 20.05.1999 Innst. O. nr. 73 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.1999

   Behandlet i Odelstinget: 31.05.1999

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1999