Lov om helsemessig og sosial beredskap

Ot.prp. nr. 89 (1998-1999), Innst. O. nr. 79 (1999-2000), beslutning. O. nr. 84 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 30.05.2000 Innst. O. nr. 79 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2000

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.2000

   Behandlet i Lagtinget: 09.06.2000