Lov om endring i lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom

Ot.prp. nr. 4 (1999-2000), Innst. O. nr. 43 (1999-2000), beslutning. O. nr. 54 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 03.02.2000 Innst. O. nr. 43 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.02.2000

   Behandlet i Odelstinget: 15.02.2000

   Behandlet i Lagtinget: 24.02.2000