Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Ot.prp. nr. 15 (2000-2001), Innst. O. nr. 74 (2000-2001), beslutning. O. nr. 81 (2000-2001), beslutning. L. nr. 1 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 05.04.2001 Innst. O. nr. 74 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.2001

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 29.05.2001

   Behandlet i Lagtinget: 03.05.2001