Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven)

Ot.prp. nr. 38 (2000-2001), Innst. O. nr. 124 (2000-2001), beslutning. O. nr. 117 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 01.06.2001 Innst. O. nr. 124 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2001

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.2001

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2001