Lov om endringer i lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett

Ot.prp. nr. 49 (2000-2001), Innst. O. nr. 75 (2000-2001), beslutning. O. nr. 104 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 26.04.2001 Innst. O. nr. 75 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2001

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.2001

   Behandlet i Lagtinget: 07.06.2001