Forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Harald T. Nesvik om lov om endring i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven). (Lovfestet rett til behandling)

Dokument nr. 8:24 (2001-2002), Innst. O. nr. 23 (2001-2002)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Harald T. Nesvik, John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 31.01.2002 Innst. O. nr. 23 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.01.2002

   Behandlet i Odelstinget: 21.02.2002