Lov om endringer i lov 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting

Ot.prp. nr. 70 (2001-2002), Innst. O. nr. 77 (2001-2002), beslutning. O. nr. 85 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 10.06.2002 Innst. O. nr. 77 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2002

   Behandlet i Odelstinget: 14.06.2002

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2002