Lov om endring i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling

Ot.prp. nr. 96 (2001-2002), Innst. O. nr. 10 (2002-2003), beslutning. O. nr. 5 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 01.11.2002 Innst. O. nr. 10 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.11.2002

   Behandlet i Odelstinget: 07.11.2002

   Behandlet i Lagtinget: 14.11.2002